Funn av naturlige plantegifter i urtete

I Mattilsynets overvåking av plantegifter i matvarer i 2021 ble det gjort funn i 13 forskjellige urtete-produkter. For å redusere mulig helserisiko, anbefaler Mattilsynet å begrense inntaket av urtete.

Tre blå skåler med urtete

 Foto: Colourbox.com

Mange ugress produserer plantetoksiner (giftstoffer) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Dersom slikt ugress følger med under innhøstingen av matplanter, kan det føre til at helseskadelige plantetoksiner havner i maten vår.

Mattilsynet tar hvert år ut prøver av matvarer som er kjent for å kunne inneholde rester av ulike plantetoksiner. Prøvene blir analysert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

I 2021 ble det analysert 30 prøver i et eget overvåkings- og kontrollprogram.

Mange funn i urtete

20 ulike typer urtete ble analysert for en gruppe plantetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider. Disse kan være skadelig for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid.

I 13 av produktene ble det gjort funn. Det var varierende nivåer av pyrrolizidinalkaloider i både ammete (blanding av ulike typer urter), rooiboste, kamillete og peppermyntete. Stoffene har blitt påvist i disse teene over flere år, og også i grønn te.

– For å redusere mulig helserisiko, anbefaler vi å begrense inntaket av denne type teer og variere mellom ulike produkter. Dette gjelder spesielt for gravide og ammende, sier Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.

– Det finnes ikke en nedre grense for når mulig helserisiko oppstår. I likhet med flere andre land gir vi derfor et generelt råd om å begrense og variere inntaket av urteteer, sier Gran.

I overvåking- og kontrollprogrammet ble også ti produkter av bokhvete/bokhvetemel analysert for tropane alkaloider (atropin og skopolamin). Det ble ikke gjort funn i noen av disse produktene.

Behov for mer kunnskap og data

Resultater fra Mattilsynets overvåkingsprogram brukes til å innhente kunnskap om innholdet av plantetoksiner i mat. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne vurdere risiko for menneskers helse gjennom inntak av mat. Oppdaterte data er viktig for å kunne håndtere denne risikoen gjennom regulering, advarsler og informasjon til forbrukere.

For noen plantetoksiner er det fastsatt øvre grenseverdier. Noen plantetoksiner har nylig fått grenseverdier, men for andre er det foreløpig ikke satt grenseverdier. Det er derfor behov for mer kunnskap og data om nivåer av plantetoksiner i matvarer som selges på det norske markedet, i tillegg til mer forskning på de helseskadelige effektene av slike stoffer.

Fakta om pyrrolizidinalkaloider

Pyrrolizidinalkaloider finnes ofte i ugress i tropiske og sub-tropiske strøk, og te fra slike områder kan inneholde disse plantegiftene. Pyrrolizidinalkaloider kan forekomme i ugress blandet med urtete, i kosttilskudd og i planter feilaktig brukt til mat. Pyrrolizidinalkaloider omdannes i kroppen til stoffene 1,2-umettede pyrrolizidinalkaloider som kan skade leveren, eventuelt også lungene ved lengre inntak, og er kreftfremkallende via en gentoksisk mekanisme (skader DNA). De kan antagelig også være fosterskadelige. Pyrrolizidinalkaloider kan dermed utgjøre en helsefare for voksne og barn, særlig ved inntak over lengre tid.

Det er kjennskap til om lag 600 ulike pyrrolizidinalkaloider i planter. Flere har vist seg å være levertoksiske, utviklingstoksiske, gentoksiske og kreftfremkallende i forsøksdyr, og kreftfremkallende i mennesker.

Fakta om tropane alkaloider

Tropane alkaloider finnes i store mengder i ugressfrø fra planter i piggepleslekten. Avlinger kan bli forurenset med disse frøene ved innhøsting, og tropane alkaloider kan derfor være et problem i korn- og frøbasert mat.

Tropane alkaloider som hyoscyamin og skopolamin, som ble vurdert av EFSA i 2013, kan gi effekter på blant annet spytt- og svetteproduksjon, hjerterytme og produksjon av magesyre.

Les sammendraget og rapporten på Mattilsynet.no