God kvalitet på importert sjømat

Sjømat som ble importert til Norge i 2017 hadde god kvalitet, viser en undersøkelse Havforskningsinstituttet har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

Norge er forpliktet til å utføre veterinær grensekontroll av varer som blir importert til EU/EØS-området fra land utenfor dette området. Foto: Colourbox.com

Havforskningsinstituttet har totalt analysert 137 prøver hvorav 116 for mikrobilologi av sjømat som ble importert fra land utenfor EU/EØS-området i 2017.  Prøvene ble tatt ut på Mattilsynets grensekontrollstasjoner.

Alle animalske produkter som blir importert fra land utenfor EU/EØS-området skal godkjennes ved en veterinær grensekontroll før de kan tas inn i landet. Prøvene ble analysert for fremmedstoffer, mikroorganismer og parasitter.

– Undersøkelsene våre viser gjennomgående god kvalitet og få overskridelser for fremmed- og smittestoffer i sjømaten, sier forsker Martin Wiech.

Fant kveis i noen prøver

Sykdomsfremkallende bakterier som Salmonella og Vibrio ble ikke påvist i noen av prøvene. Bakterien Listeria monocytogenes ble heller ikke funnet i konsentrasjoner som var over gjeldende grenseverdi.

Det ble imidlertid funnet parasittiske rundorm («kveis») i fem av 53 undersøkte prøver. Men parasittene var ikke i live, og utgjorde derfor ikke en mulig infeksjonsfare.

Det ble ikke funnet rester av legemidler som er ulovlig å bruke i sjømat, og analysene av tungmetaller og forurensningsstoffer viste verdier som var under gjeldende grenseverdier.

Kontroll av varer som kommer fra land utenfor EU

Norge er forpliktet til å utføre veterinær grensekontroll av varer som blir importert til EU/EØS-området fra land utenfor dette området, såkalte tredjestater. Denne kontrollen skal avdekke varer som har dårlig kvalitet eller har et innhold av mikroorganismer, parasitter eller andre uønskede stoffer eller rester av legemidler som kan sette mattryggheten i fare.

Havforskningsinstituttet er, på oppdrag for Mattilsynet, ansvarlig for analyser, faglige vurderinger og årsrapporter for sjømaten som blir importert til Norge.

Se også:
Sammendrag og rapport: Veterinær grensekontroll sjømat 2017 (Mattilsynet.no)