God kvalitet på importert sjømat

Sjømat som ble importert til Norge i 2019 hadde god kvalitet og få overskridelser av fremmedstoffer og bakterier viser en undersøkelse Havforskningsinstituttet har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

Eksotisk fisk og sjømat Foto: Colourbox.com

Forskere ved Havforskningsinstituttet har undersøkt til sammen 129 stikkprøver av sjømat som ble importert fra land utenfor EU/EØS-området i 2019.

Prøvene ble tatt på Mattilsynets grensekontroller, og ble undersøkt for fremmedstoffer og bakterier.

Kun én overskridelse på tungmetaller

Totalt ble 116 prøver analysert for tungmetallene kadmium, kvikksølv, bly og arsen. Av disse var det kun én prøve som var over grenseverdien som er satt av EU. Det var for høye kvikksølvnivåer i en type barrakuda.

Forskerne fant ikke rester av legemidler som er ulovlig å bruke i sjømat, og det ble heller ikke påvist noen sykdomsfremkallende bakterier som Salmonella eller Vibrio. Det ble påvist Listeriabakterier i én prøve, men konsentrasjonen var langt under EUs etablerte grenseverdi.

Sjekket for antibiotikaresistens og matsminke

Forskerne undersøkte også to prøver av oppdrettsarter fra Vietnam for innhold av antibiotikaresistente bakterier, men fant ikke spor av dette.  

To prøver ble også undersøkt for karbonmonoksid som er ulovlig å tilsette i mat. Det ble heller ikke funnet. Karbonmonoksid brukes for å gi tunfisk en fin rødfarge selv etter lang lagring, såkalt matsminke.  Disse undersøkelsene er nye i år, og vil bli gjort de neste år også.

Les mer og se rapporten: Veterinær grensekontroll sjømat 2019.