Gode forhold ved norske eggpakkeri

Mattilsynet har i 2009 gjennomført et tilsynsprosjekt i de ni største eggpakkeriene i Norge. Resultatene viste at de fleste eggpakkeriene hadde gode rutiner og god kontroll.

Seks egg ligger i en åpen eggekartong

Prosjektet omhandlet eggpakkerier som mottok egg fra minst ti leverandører.

- I kampanjen har vi fokusert på hygiene, kontrollrutiner og merking. Vi har også sett på hvilke rutiner eggpakkeriene har for å sikre at det blir tatt ut salmonellaprøver i fjørfebesetninger. Totalt sett viser prosjektet at det er god kontroll og rutiner ved eggpakkeriene, sier prosjektleder og inspektør ved Mattilsynets distriktskontor for Midt-Rogaland, Wenche J. Knutsen.

Gode resultat

Seks av ni virksomheter hadde implementert HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Tre av dem mottok varsel om vedtak. Disse virksomhetene mottok til sammen varsel om vedtak for mangler ved seks kontrollpunkter.

Fem av de seks virksomhetene som hadde implementert HACCP hørte inn under samme konsern. Virksomhetene hadde felles kvalitetsleder og virksomhetene brukte det samme internkontrollsystemet med små lokale tilpasninger. Revisjonene viste at det var små forskjeller i hvordan disse eggpakkeriene ble drevet og at virksomhetenes internkontroll fungerte bra.

Tre virksomheter hadde ikke implementert HACCP. Alle disse tre virksomhetene mottok varsel om vedtak. Varsel om vedtak ble gitt for til sammen mangler ved åtte kontrollpunkter. To av virksomhetene utbedret forholdene i løpet av en uke og det ble derfor ikke gitt vedtak om pålegg til disse virksomhetene.

- De viktigste forbedringspunktene sett under ett er knyttet til bruk av egne skriftlige rutiner og bedre kontroll med at eggprodusentene tar ut salmonellaprøver, oppsummerer Knutsen.

Bakgrunn for prosjektet

Ved innføring av nytt hygieneregelverk vil det bli krav om at eggpakkeriene godkjennes etter det nye hygieneregelverket. Dermed har det vært nyttig å ta en slik gjennomgang nå.

Det er få store eggpakkerier i Norge. Dette gjør at inspektørene i Mattilsynet får lite erfaring med tilsyn på denne type virksomhet.

- I forbindelse med kampanjen ble det utarbeidet felles sjekklister og kampanjeveileder. Dette har bidratt til et mer enhetlig tilsyn og økt kompetansen både hos Mattilsynets inspektører og på pakkeriene, sier Knutsen.