Har vurdert cocktaileffekt av plantevernmidler

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet vurdert om en kombinasjon av flere forskjellige plantevernmiddelrester i samme matvarer kan være helsefarlig. Svaret er nei så lenge innholdet av plantevernmiddelrester er under grenseverdiene, men det ble oppdaget unntak.

Illustrasjonsfoto: Foto: Colourbox.com

Målet med å sette grenseverdier for fremmedstoffer i mat, drikke, fôr og kosmetikk er at vi ikke skal utsettes for helseskadelige mengder av slike stoffer gjennom de produktene vi velger å spise, drikke eller bruke. Disse grenseverdiene er vanligvis satt ut fra en vurdering av et enkelte stoff eller en gruppe av beslektede stoffer. Cocktaileffekten er noe som oppstår dersom fremmedstoffer som er ufarlige hver for seg, kan utgjøre en helsefare når de opptrer sammen i en blanding.

Mattilsynet ville derfor be VKM om å vurdere helserisiko knyttet til funn av flere ulike plantevernmiddelrester i en og samme matvare. Rutineprøver i Mattilsynets overvåkings- og kontrollprogram for plantevernmiddelrester i næringsmidler i 2021, påviste flere rester av plantevernmidler i matvareprøver. VKM har vurdert ti av prøvene. Fire var fra norske jordbær og seks fra importerte rosiner, druer og pærer.  Alle funn var hver for seg under grenseverdien for det som er tillatt av plantevernmiddelrester i næringsmidler.

Resultater og konklusjon

I rapporten, som ble overlevert Mattilsynet fredag 24.  juni, skriver VKM at det ser ut til å være trygt å spise frukt og bær fra analyserte prøver som inneholder plantevernmiddelrester under grenseverdiene.

Stikkprøvene av druer fra Spania, rosiner fra USA, pærer fra Tyrkia og jordbær fra Norge inneholdt ikke nivåer av plantevernmidler som gir overskridelser av summerte farekvotienter, etter VKMs vurdering. Det indikerer at det ikke er noen helserisiko forbundet med å spise disse matvarene.

Når det gjelder stikkprøvene av rosiner og druer fra Tyrkia, indikerer VKMs risikovurdering at inntak kan medføre helserisiko for barn. Beregningene som VKM har gjort bygger på inntak av rosiner fra EUs data og druer basert på scenarioberegninger for norske forbrukere. 

VKM understreker samtidig at en overskridelse av terskelverdier i matvarer som inneholder rester av flere plantevernmidler, ikke nødvendigvis betyr at situasjonen er helsefarlig. Årsaken til det, er at det er lagt inn sikkerhetsfaktorer i beregningene. Dessuten er det usikkerhet med hensyn til hvordan de aktive stoffene virker.

- VKMs risikovurdering gir Mattilsynet grunnlag for planlegging av offentlige kontrollprogram for plantevernmiddelrester i næringsmidler, sier seniorrådgiver Ingunn Monsås i Mattilsynet.

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i mat