Ingen endring i akrylamidnivåene i mat

Resultatene fra fjorårets overvåking viser at nivåene av akrylamid i mat er omtrent på samme nivå som tidligere.

Norge har deltatt i et treårig EU/EØS- overvåkingsprogram på akrylamid i næringsmidler. Det tredje året av programmet er nå gjennomført, og vi presenterer her resultatene samlet for de tre årene 2007, 2008 og 2009. Resultater fra 2006 er også tatt med.

For mange av produktgruppene er det tatt svært få prøver hvert år, så man må være forsiktig med å konkludere for mye ut fra enkeltresultater. Meningen er at disse resultatene skal ses i sammenheng med resultatene fra resten av EU. Resultatene viser at det er store forskjeller i nivåene av akrylamid mellom ulike matvarer. Det er også store forskjeller mellom ulike prøver fra samme type matvare. Likevel må man kunne si at det ikke er noen tydelig nedadgående trend i innhold av akrylamid i produktgruppene som er prøvetatt på det norske markedet.

- I noen av produktgruppene har vi også sett noen høye ”topper” i løpet av disse tre årene, sier Cécile Blom, rådgiver i seksjon for omsetning til forbruker ved Mattilsynets hovedkontor. Stekte potetprodukter er mest utsatt for å inneholde de største mengdene akrylamid, men det er også funnet høye nivåer i andre produkter, som for eksempel i noen barnegrøter.

Vanskelig prosess å styre

Akrylamid dannes naturlig i matvarer under tilberedning ved temperaturer over 120 ºC, når man baker, steker eller griller. Særlig i stivelsesrike produkter som f eks potet- og kornbaserte matvarer vil det dannes akrylamid. Akrylamid dannes ved en reaksjon mellom aminosyren asparagin og sukker. Mengden av akrylamid som dannes påvirkes av innholdet av asparagin og sukker i råvarene. Innholdet av asparagin og sukker i råvaren påvirkes blant annet av sort, dyrkingsforhold og lagring. Temperatur/tid under tilberedning av matvaren vil også påvirke nivået.

Industrien har i samarbeid med forskningsmiljøer prøvd å finne fram til løsninger som kan bidra til varig senking av akrylamidnivået i mat, samtidig som kvaliteten bevares. Dette har vist seg vanskelig nettopp på grunn av de mange faktorene som spiller inn i dannelsen av akrylamid. Bransjen har introdusert nye tiltak knyttet til råvarer og prosessering. Mattilsynet forventer at de vil fortsette arbeidet med å redusere nivået av akrylamid i produktene sine.

EUs resultater også stabile

EU-kommisjonen har nettopp publisert resultater fra overvåkningen i hele EU for 2008. Også her ser vi samme mønster som i Norge med at noen produktgrupper har en viss økning og andre grupper har en viss nedgang i akrylamidnivået. Dette avspeiler igjen sannsynligvis årsvariasjoner og bekrefter igjen at det er lite tegn til at det er tydelige trender i retning av en nedgang i akrylamidnivået i maten vår samlet sett.

Slik kan du redusere inntaket av akrylamid

Mattilsynet minner om de generelle rådene for å redusere inntak av akrylamid:

  • Spis variert og balansert
  • Redusér inntak av stekt og fritert mat
  • Stordrikkere av kaffe bør vurdere å redusere inntaket
  • Unngå hardsteking av maten og følg stekeanvisningen nøye

Oversikt over resultatene

Flere detaljer om resultatene finner du i rapporten vedlagt nederst i denne saken. Tallene i tabellen under viser resultatene for 2006/07, 2008 og 2009. I 2007 ble det bare tatt prøver av potetprodukter. 2006-overvåkningen var strengt tatt ikke en del av den anbefalte overvåkningen fra EU, men er tatt med siden 2007-overvåkningen var såpass begrenset. 2006- og 2007-resultatene er dermed også slått sammen.

TABELL

Ny vurdering bekrefter akrylamids negative helseeffekt

I USA ble et omfattende forskningsprosjekt på effekten av akrylamid på rotter og mus nylig avsluttet. WHOs og FAOs (Food and Agricultural Organization) vitenskaplige ekspertkomité for mattrygghet, JECFA, har nettopp publisert en ny vurdering på grunnlag av forskningen fra USA samt all annen ny viten som har kommet siden 2005. JECFA opprettholder sin konklusjon fra 2005 om at akrylamid i mat kan utgjøre en helsefare for mennesker og at det derfor er ønskelig at inntaket reduseres.

Videre arbeid

Mattilsynet vil til høsten be Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en vurdering av inntaket av akrylamid i den norske befolkningen. En slik vurdering er ikke blitt gjort siden problemstillingen om akrylamid oppsto i 2002/2003. Nå har vi mye mer kunnskap om nivået av akrylamid i de mest aktuelle næringsmidlene i Norge, samt det snart vil foreligge resultater fra en ny kostholdsundersøkelse, og det kan derfor være nyttig at det gjøres en ny vurdering.

EU-kommisjonen jobber også kontinuerlig med å finne en egnet måte å regulere akrylamidnivået i mat. Norge støtter og deltar i dette arbeidet. Det vil blant annet snart bli etablert veiledende verdier for hva som er mulig å oppnå ved å benytte kjent teknologi for reduksjon av akrylamid. Arbeidet involverer også en forlengelse av anbefalingen om å overvåke akrylamidnivået i næringsmidler på markedet i EU- og EØS-land.