Lave nivåer av miljøgifter i marine oljer

Nye analyser av marine oljer brukt i kosttilskudd viser lave nivåer av miljøgifter. Tre forskjellige fiskeoljer, fire prøver av oljer som var blandinger av fiskeoljer og planteoljer, en prøve av krillolje og to prøver av seloljer er analysert.

Fiskeoljekapsler på en skje

 Foto: iStockphoto.com

Analysene er gjort i forbindelse med prosjektet ”Miljøgifter i fisk og fiskevarer”, og er utført av NIFES på oppdrag av Mattilsynet.

I prosjektet analyserte NIFES stikkprøver av ulike typer av marine oljer som er i salg til kosttilskudd. Hensikten er å skaffe mer kunnskap om innholdet av dioksiner (PCDD/F), dioksinlignende PCB (dl-PCB), ikke-dioksinlignende PCB (PCB6), polybromerte flammehemmere (PBDE7) og grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Nivåene i prøvene var under de øvre grenseverdiene som gjelder i EU og Norge. Resultatene bekrefter funn i tidligere analyser som viser at nivået av miljøgifter i slike produkter er lavt.

Se årsrapporten (lenke til høyre) 

Kontaktperson:
Mette Kristin Lorentzen, seniorrådgiver, seksjon for sjømat. tel.: 55 21 57 27