Lave nivåer av radioaktivitet i sau høsten 2020

Årets kontroll av radioaktivitet i levende sau og kjøttprøver fra slakteri viser generelt lave nivåer. Det har i høst ikke vært gitt pålegg om nedforing av sauene. Nivåene er omtrent som tidligere år.

Sau som beiter på fjellet

Mattilsynet har siden Tsjernobyl-ulykken i 1986 foretatt radioaktivitetsmålinger av blant annet sau i områder som fikk mest radioaktivt nedfall. Foto: Mattilsynet

Radioaktivitet i mat

Norge fikk betydelig nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Radioaktivt cesium (137Cs) har vært det største problemet på grunn av halveringstiden på 30 år.

Høyfjellsområdene i Gudbrandsdalen, Valdres, indre deler av Trøndelagsfylkene, samt sydlige deler av Nordland var de områdene som ble hardest rammet av radioaktivt nedfall. Nedfallet skaper særlig problemer for småfe på utmarksbeite og for reinsdyr.

Folk flest trenger ikke å tenke på radioaktivitet når de planlegger kostholdet sitt. Det ble utarbeidet egne kostholdsråd for de som spiste mye viltkjøtt og ferskvannsfisk eller plukker mye sopp og bær i områder som fikk mye radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken.

Mattilsynet har som en følge av koronapandemien redusert årets målaktivitet av radioaktivt cesium i sau og rein. Rundt 700 kontrollprøver av kjøtt er tatt ut på slakteri og 425 sauer er målt levende. De kontrollerte dyrene representerer en tidel av det normale antallet dyr målt.

I de 37 kommunene i Innlandet, Trøndelag og Nordland, hvor det etter Tsjernobylulykken i 1986 har vært utført kontrollmålinger, har Mattilsynet organisert årets målinger av sau som en overvåkningskontroll. Målingene har vært risikobasert, det vil si at Mattilsynets inspektører har valgt ut besetninger fra områder hvor det tidligere har vært nødvendig med nedforing før slakt.

Regionale forskjeller i sau

Årets målinger i Innlandet fylke, i Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen, viser at nivåene er relativt lave i områdene, og at tre av 10 besetninger ville fått to til tre uker med nedforing ved normale rutiner. I Trøndelag er nivåene i levendedyr som normalt eller litt høyere og noen ville fått nedforing. To besetninger hadde dyra på hjemmebeite tre uker før det ble målt lave verdier. I Nordland er det to av fem som ville fått nedforing. Det varierer om dyra sendes rett til slakt eller beiter hjemme før de sendes til slakt.

Måling av slakt

Kjøttprøver fra kjøttkontrollen på slakteriene viser lave verdier fra besetningene som pleier å måles. Dette er den beste metoden for å kontrollere det faktiske nivået av cesium i kjøtt som omsettes. Så langt viser resultatene at bare rundt 25 av 575 kjøttprøver av sau, har verdier over 600 Becquerel per kilo (Bq/kg), og de høyeste av disse ligger mellom 1000-1500Bq/kg. For øvrig viser kjøttprøver fra Innlandet, og Nordland at kjøttet har stort sett har lave verdier, bortsett fra noen enkeltprøver.

Måling av reinsdyr

Mattilsynet måler også kjøttprøver fra rein i ulike reinbeiteområder. Grenseverdiene for reinkjøtt er på 3000 Bq/kg, og det har ikke vært overskridelser de siste årene. Måleresultatene så langt i år viser heller ikke resultater over grenseverdien. I de fleste områder viser årets kjøttprøver lave verdier, gjerne godt under 1000 Bq/Kg.

Vågå tamreinlag, som har ligget høyest i Sør-Norge, har i år målt fra 580 Bq/kg, med 1700 Bq /kg som høyeste nivå. Måling av nivå ved hjelp av kjøttprøver gir en større sikkerhet for rett nivå i kjøttet, og er mindre belastende for dyra.

Les mer om resultatene fra radioaktivitetsmålinger på sau og rein høsten 2020 (mattilsynet.no)