Rapport 2013:

Lite fremmedstoffer i oppdrettsfisk

Overvåkningen dokumenterer at oppdrettsfisk er trygg å spise. Det er lave konsentrasjoner av medisinrester og andre uønskede stoffer i oppdrettsfisk. Innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer var langt under grenseverdiene. Det viser en ny rapport NIFES har laget på oppdrag fra Mattilsynet.

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

Laksemerd på vestlandet. Foto: NIFES

Som en del av arbeidet med å sikre trygg oppdrettsfisk, analyserer NIFES på oppdrag fra Mattilsynet kontinuerlig innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og miljøgifter i norsk oppdrettsfisk.

Nivået av uønskede stoffer går ned

I 2013 ble det analysert vel 12 000 oppdrettsfisk tatt ut fra oppdrettsanlegg og slakterier over hele landet.

En tredel av fisken ble analysert for ulovlige stoffer og legemidler, men ingen av disse stoffene ble funnet. Vel 3000 oppdrettsfisk ble undersøkt for miljøgifter. Ingen av dem lå over grenseverdiene som er satt. Konsentrasjonene av de fleste miljøgiftene lå under deteksjonsgrensene, det vil grenser for det som er mulig å påvise ved analyse.

- Nivået for flere av de uønskede stoffene har i mange år vist en nedadgående trend. Det er fordi det nå brukes en høyere andel vegetabilske fôrvarer og mindre marine fôrvarer, forteller Christine Børnes, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Det ble funnet rester av lakselusmidler i to av prøvene, men begge disse lå langt under grenseverdien. NIFES fant heller ikke rester av antibiotika eller legemidler brukt mot innvollsparasitter i noen av prøvene.

- Overvåkningen er gjennomført helt siden 1998, og den viser at oppdrettsfisken fremdeles er trygg å spise med tanke på fremmedstoffer og medisinrester, avslutter Børnes.

Kontaktperson Mattilsynet:
Christine Børnes, rådgiver, seksjon fisk og sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 54