Lite fremmedstoffer i vegetabilsk mat i 2013

Mattilsynet gjennomførte i 2013 en begrenset kartlegging av fremmedstoffer i vegetabilsk mat. Det ble ikke avdekket urovekkende funn i undersøkelsen, men en prøve av potet hadde bly over fastsatt grenseverdi.

Grønnsaker i en handlekurv

 Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai

- Det er fastsatt grenseverdier slik at maten ikke inneholder for mye fremmedstoffer. Bly er et tungmetall som finnes naturlig i naturen og undersøkelser viser at vegetabiler som korn og grønnsaker kan inneholde forskjellige mengde med bly. Matprodusenter og importører må kjenne til dette og gjøre nødvendige forhåndsvurderinger av sine produkter. Det er viktig for å sikre at maten vi spiser ikke inneholder for mye farlige stoffer, sier Birgitte Lyrån, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Det ble tatt ut totalt 145 prøver fra grønnsaker (17), korn og kornprodukter (24), te (8), kaffe (9), kakao (9), sopp (13), ferske tomater (15), tørket frukt (7), solsikkekjerner (11), andre oljeholdige frø (9), ris og risprodukter (11) og vegetabilske oljer, samt vegetabilske produkter i olje (12). Totalt ble det utført 232 analyser for kadmium (133), bly (133), aluminium (33), total arsen (25), PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) (29), dioksiner og dioksinlike PCB (polyklorerte bifenyler) (12). Kun en prøve hadde et innhold som ble vurdert som en overskridelse. Det ble ikke avdekket urovekkende høye verdier der grenseverdier ikke eksisterer.

Funn i prøver uten grenseverdier ble sendt inn for vurdering hos Folkehelseinstituttet. De vurderte egenskapene til stoffet som ble påvist i prøven opp mot norske forbrukeres inntak av produktet. Ingen av enkeltprøvene som ble sendt inn for vurdering ga grunnlag til bekymring for helsefare etter inntak.

Andel av prøvemateriale av de ulike matvarene er begrenset, en skal derfor være varsom med å trekke konklusjoner fra denne undersøkelsen. Resultatene vil kunne nyttes av Vitenskapskomiteen for mattrygghet ved vurdering av inntak i den norske befolkningen, samt at de vil bli brukt inn i Mattilsynets arbeid med regelverk ved utarbeidelse av grenseverdier for fremmedstoffer i vegetabiler.

Analysene ble utført av Eurofins Food & Agro Testing Norway, avd. Moss.

Mattilsynet - Årsrapport fra kartlegging av fremmedstoffer i vegetabilsk mat i 2013 

Kontaktinformasjon
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910
Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste distriktskontor, tlf. 22 40 00 00