Årsrapport for plantevernmiddelrester i næringsmidler 2011:

Lite rester av plantevernmidler i norsk mat

Overvåkingen i 2011 viser for fjerde år på rad ingen overskridelser av grenseverdier for rester av plantevernmidler i norskproduserte næringsmidler. Dette til tross for at det undersøkes for mange flere plantevernmidler enn tidligere og at flere grenseverdier er satt til en kvantifiseringsgrense. Resultatene viser også lave nivåer i importerte næringsmidler, med unntak av enkelte produkter fra Afrika og Asia. Samlet sett er det få endringer fra tidligere år.

Frukt og grønnsaker

 Foto: iStockphoto.com

Totalt ble 1471 prøver av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkter og korn/ris fra 59 forskjellige land analysert i 2011. Av samtlige prøver var 63 % av prøvene importerte næringsmidler og 37 % norskproduserte.

Liten helsefare

Resultatene viser at næringsmidler som omsettes i Norge har et lavt nivå av rester av plantevernmidler. Restnivået er såpass lavt at den positive helseeffekten av å spise frukt og grønnsaker, langt overstiger en eventuell helserisiko. Dette gjelder for både norskproduserte og importerte produkter.

Overskredet grenseverdi i produkter fra Afrika og Asia

Av de analyserte prøvene var 50 % uten påvisbare rester av plantevernmidler. Gjeldende grenseverdi ble overskredet i 3,2 % av prøvene fra utenlandske næringsmidler. Funn i ananas fra Sør-Afrika og bønner med belg fra Vietnam ble vurdert å kunne gi helsefare hos barn. En av overskridelsene i karriblader fra India ble vurdert å kunne gi helsefare hos både voksne og barn. Disse funnene er rapportert videre internasjonalt. Alle funn av plantevernmiddelrester ble fulgt opp av Mattilsynet, som vurderte videre forvaltningsmessig oppfølging i hvert enkelt tilfelle.

Risikobasert importkontroll

Rapporten omtaler i tillegg en særskilt risikobasert importkontroll (EU forordning nr. 669/2009) av vegetabilske næringsmidler fra land utenfor EU. Alle produktene som kontrolleres etter dette regelverket blir sperret inntil dokumentkontroll er ferdigstilt og analysesvar foreligger. Det ble sendt inn 152 prøver for analyse av plantevernmiddelrester kontrollert etter dette regelverket. Det var 13 prøver som overskred gitte grenseverdier. Syv av disse ble vurdert som helsefarlige, og meldt om internasjonalt.

Rapporten er utarbeidet av Bioforsk Plantehelse, Seksjon pesticidkjemi, i samarbeid med Mattilsynet.

Se rapporten Mattilsynet - Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2011

Kontakt:
Birgitte Lyrån, seniorrådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat, Mattilsynets hovedkontor, tlf 64 94 43 91.

Har du spørsmål vedrørende analysene, kontakt Lise Gunn Skretteberg eller Børge Holen ved Bioforsk Plantehelse, Seksjon pesticidkjemi. Tlf: 93 49 08 14 eller 97 52 44 76.

Har du folkehelserelaterte spørsmål, kontakt Folkehelseinstituttet.