Lite rester av plantevernmidler og smittestoffer i norske og importerte bær

Mattilsynet har sjekket i alt 698 forskjellige prøver av jordbær, bringebær og blåbær. Det ble ikke funnet bær med plantevernmiddelrester over grenseverdiene, og kun tre prøver inneholdt ulike smittestoffer.

 Foto: Erling Fløistad (NIBIO)

Vi spiser mer bær

Omsetning og import av bær har økt kraftig de siste ti årene. I 2016 ble det i følge tall fra Statistisk sentralbyrå importert mer enn 15 728 tonn friske bringebær, jordbær og blåbær til Norge. I 2006 var tallet 4 681 tonn. I tillegg kommer norsk produksjon.

Plantevernmiddelrester i bær

Mattilsynet kontrollerer plantevernmiddelrester i mat årlig. Rapporten Rester av plantevernmidler i bær 2012–2015 sammenstiller og ser nærmere på resultatene av analyser for rester av plantevernmidler i norske og importerte bær.

I denne perioden ble det totalt tatt ut 470 prøver av bær som ble analysert for plantevernmiddelrester. 288 prøver var norskproduserte bær og 182 prøver var importerte bær.

I importerte bær ble det funnet flere ulike plantevernmidler (opptil 12 ulike plantevernmidler) i én og samme prøve sammenlignet med norskproduserte bær (opptil 8 ulike plantevernmidler).

Totalt ble det påvist rester av 19 ulike plantevernmidler i norske bær, mens det for importerte bær ble det påvist 54 ulike plantevernmidler.

Resultatene viser at restmengdene av plantevernmidler i bær på det norske markedet var lave og under grenseverdiene.

–Ikke helsefarlig

Fordi det ble funnet rester av så mange ulike plantevernmidler i samme prøve, har Mattilsynet vurdert helsefaren ved å spise jordbær, bringebær og blåbær også ved kombinasjon av flere plantevernmidler. Beregningene viser at det ikke er helsefarlig å spise bæra med de målte nivåene av plantevernmidler.

– Mattilsynet får ofte spørsmål om det er knyttet helsefare til bær som inneholder mange ulike plantevernmidler. Mattilsynet foretok en beregning hvor vi summerte maksimale funn av de seks mest påviste plantevernmidlene i jordbær, bringebær eller blåbær. Disse beregningene viser at dette er vesentlig lavere enn akseptabelt daglig inntak (ADI), sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

Smittestoffer i bær

Mattilsynet har i 2015 og 2016 også kartlagt importerte friske og fryste jordbær, bringebær og blåbær. Bærene ble analysert for utvalgte bakterier, virus og parasitter som er kjent for å kunne smitte via frukt, bær og grønnsaker.

Det ble tatt ut prøver av 176 partier av friske bær og 52 partier av fryste bær.  Friske bær ble undersøkt for E. coli som hygieneindikator, Salmonella, Giardia og Cryptosporidium. Fryste bær ble undersøkt for hepatitt A og norovirus.

Fant E. coli og Giardia i tre partier

Av 228 partier som ble analysert ble det gjort funn i tre partier (1,3 %). Det ble påvist E. coli i et parti med friske bringebær fra Spania og i et parti med friske blåbær fra Nederland. Giardia ble påvist i et parti med friske jordbær fra Spania. Det ble ikke påvist Salmonella, Cryptosporidium, hepatitt A og norovirus i noen av prøvene.

– Samlet sett er resultatene i programmet gode, og tyder på at partiene av importerte bær som er undersøkt for det meste er av en god hygienisk kvalitet. Men prøvene i programmet utgjør kun en veldig liten andel av den mengden bær som importeres og omsettes på det norske markedet. Det løpende arbeidet som importørene gjør for å sikre at produktene er trygge, er derfor viktig for å unngå sykdomstilfeller forårsaket av forurensede frukt, bær og grønnsaker, sier seniorrådgiver Laila Jensvoll i Mattilsynet.

God produksjonshygiene er viktig

Bærproduksjonen skjer som regel utendørs. Da kan bærene forurensies via vanningsvann, dyr, fugler, insekter, jordsprut og lignende. Dårlig hygiene ved høsting og videre håndtering er også en viktig kilde til forurensing av bær. Det er derfor viktig å skylle frukt, bær og grønnsaker før de spises.