Mange seriøse småskalavirksomheter

Mattilsynet har gjennomført tilsyn med 144 småskala kjøttvirksomheter i 2009. Hele kjeden fra levende dyr til ferdig produkt, var inkludert i prosjektet. Resultatene viser at virksomhetene har gjennomgående god faglig kompetanse, men at enkelte mangler kunnskap om regelverket og har for dårlig systemforståelse.

Resultatene fra tilsynsprosjektet karakteriseres som bra, og ingen virksomheter ble stengt. Småskalaprodusentene viser god faglig kunnskap, men det ble funnet svakheter i kjennskap til aktuelt regelverk og på systemforståelse i forhold til internkontroll. Kompetanse i betydning av ”forståelse for farene ved produksjonen” var heller ikke alltid god nok. Mattilsynets funn tyder på at virksomhetenes utfordring er å ha et enkelt, skriftlig og levende internkontrollsystem.

Ikke unikt

- Resultatene er ikke unike for småskalabransjen. Svakhetene finner vi også i andre tilsynsprosjekt Mattilsynet har utført de siste årene. Det viser at småskala kjøttvirksomheter kanskje ikke er så spesielle, og at de har de samme utfordringene som andre virksomheter med internkontrollkrav, sier leder for prosjektet i Mattilsynet, Julie E. Grimstad.

- Småskalavirksomheter driver innenfor hele eller store deler av kjeden fra levende dyr til ferdig produkt, sier Grimstad videre. Dette setter ekstra høye krav til forståelsen for produksjonen. Småskalavirksomheter har ikke den tilgangen til ressurser som store konsern har, og det blir derfor en ekstra utfordring for dem å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse.

Bakgrunn for gjennomføring

Landbruks- og mat departementet (LMD) satser på småskala matproduksjon og ønsker en positiv utvikling i landbruksnæringen med god utnyttelse av gårdens ressurser. Forbrukerne etterspør også mer lokalprodusert mat. Mattilsynet har gjennomført tilsynsprosjekt mot småskalavirksomheter tre år på rad. Hovedfokusområdet i 2009 var kjøtt.

Mattilsynets distriktskontor gjennomførte tilsynene i perioden juni til november 2009. Det er utført revisjoner i slakterier, nedskjæringsvirksomheter og virksomheter som produserer og videreforedler. I viltoppdrett er inspeksjon som tilsynsmetode valgt. Fokus under tilsynene var sporbarhet, antemortem-kontroll, kartlegging av kritiske punkter, avviksbehandling og kompetanse.