Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

Mattilsynets overvåking av fremmedstoffer i landdyr 2017, viser ingen alvorlige funn i kjøtt og andre animalske produkter.

To skiver av biff, rått kjøtt på en fjøl

Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer i animalske produkter viste minimalt med funn over grenseverdi.

I 2017 ble det tatt i alt 4001 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I ca. 1,4 prosent av prøvene ble det funnet rester av veksthormoner og forhøyede nivåer av forurensende stoffer. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Ingen av prøvene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av forbudte legemidler.

Det ble påvist steroider i åtte storfeprøver, ti saueprøver, og en hesteprøve. Produksjonsdyr skiller ut disse stoffene naturlig, avhengig av kjønn og drektighetsstatus til dyret, og funnene var innenfor det som beskrives som naturlig.

Legemiddelet benzylpenicillin ble påvist over grenseverdien i en storfemelkeprøve. Vi fant også tungmetallet kadmium over grenseverdien i leverprøver fra fire sauer. I tillegg ble det funnet høyt kadmiuminnhold i lever fra sju reinsdyr, 20 elg, og en prøve fra viltlevende reinsdyr. Videre ble det påvist høyt innhold av bly i en leverprøve fra oppdrettsreinsdyr. Kadmiuminnhold i innmat skyldes forurensning i miljøet, og gjelder dyr som har gått på utmarksbeite og ville dyr.

Vurdering av kadmium ved konsum av innmat

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet utført en risikovurdering av kadmium med de målte nivåene i innmat. Basert på denne vurderingen fraråder Mattilsynet barn under 10 år å spise lever som middagsmat, mens ungdom og voksne bør begrense inntaket av lever fra vilt og sau. Advarselen gjelder ikke leverpostei.

- Det er i fremmedstoffprogrammet for 2017 ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og funnene handlet mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet.

Fremmedstoffprogrammet er et overvåkings- og kartleggingsprogram som har pågått siden 1985. I fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt, og vilt. Prøver av viltlevende dyr (elg, hjort og rådyr) blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Importprogrammet

Mattilsynet gjennomfører også kontroll av fremmedstoffer i animalske næringsmidler som importeres fra land utenfor EØS. Overvåkingen omfatter forbudte stoffer og vekststimulerende stoffer, legemidler, og forurensende stoffer i kjøtt og honning.

Totalt ble det tatt ut 126 prøver av kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe og hjort samt honning i 2017. Vi fant ingen overskridelser av grenseverdier i de analyserte importprøvene.

Overvåkingsprogrammene ble i 2017 administrert og koordinert av Mattilsynets hovedkontor, seksjon for fremmedstoffer og EØS. Prøvene ble tatt av inspektører i alle Mattilsynets fem regioner og analysert i FERA, som er et akkreditert laboratorium i England. 

Se også Mattilsynet.no: Sammendrag og rapport - Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2017

For mer informasjon kontakt:

Pressevakten i Mattilsynet, mobil: 469 12 910 eller pressevakt@mattilsynet.no