Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt og innmat, melk, egg og honning

Mattilsynets overvåkingsprogram av fremmedstoffer i 2015, viser ingen alvorlige funn i animalske produkter. De fleste funnene er tolket som naturlige og tyder ikke på ulovlig medisinbruk.

Kyr på beite

Mattilsynets rapport om fremmedstoffer i animalske produkter viste minimalt med funn over grenseverdi.

I 2015 ble det tatt i alt 4118 prøver av norske landdyr og animalske produkter. I én prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler eller forurensende stoffer i mengder som var over grenseverdiene. Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Analysene viste ingen konsentrasjoner av legemiddelrester i maten som tydet på ulovlig bruk av legemidler eller andre stoffer.

Fremmedstoffprogrammet er et overvåkings- og kartleggingsprogram som har pågått siden 1985. I Fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt, og vilt. Prøver av viltlevende dyr (elg, hjort og rådyr) blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene.

Importprogrammet

Mattilsynet gjennomfører også kontroll av fremmedstoffer i animalske næringsmidler som importeres fra land utenfor EØS. Overvåkingen omfatter forbudte stoffer og vekststimulerende stoffer, legemidler, og forurensende stoffer i kjøtt og honning.

Totalt ble det tatt ut 90 prøver av kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe og hjort samt honning i 2015. Vi fant ingen overskridelser av grenseverdier i de analyserte importprøvene.

Overvåkingsprogrammene ble i 2015 administrert og koordinert av Mattilsynets hovedkontor, seksjon for fremmedstoffer og EØS. Prøvene ble tatt av inspektører i alle Mattilsynets fem regioner.

Se sammendrag og rapporten på Mattilsynet.no: Overvåking av legemiddelrester og noen forurensende stoffer i animalsk mat og landdyr 2015

For mer informasjon kontakt:
Pressevakten i Mattilsynet, mobil: 46912910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no