Minimalt med fremmedstoffer i landdyr i 2014

Mattilsynet har gjort en omfattende kartlegging av mulige fremmedstoffer i norske landdyr. Resultatene fra 2014 viser ikke alvorlige funn av fremmedstoffer i animalske produkter. De fleste funnene er tolket som naturlige funn og tyder ikke på ulovlig medisinbruk.

Fremmedstoffprogrammet er et overvåkings- og kartleggingsprogram som har pågått siden 1985. Formålet er systematisk å innhente og presentere data for innhold av restmengder av ulike stoffer, (legemidler, hormoner og andre vekststimulerende stoffer og forurensende stoffer) i levende dyr og norskprodusert kjøtt og innmat fra storfe, gris, småfe, fjørfe, rein og hest, samt i melk, egg og honning. Prøver av elg, hjort og rådyr ble også innhentet for å undersøke tungmetallinnholdet i disse artene.

I 2014 ble det tatt ut 4035 prøver av landdyr. antall prøver er fastsatt i henhold til produksjonstall i Norge. I 41 prøver (1.01 prosent) ble det gjort funn som ikke overholder kravene i regelverket. Funnene var ikke alvorlige, og ingen av funnene viste ulovlig bruk av veterinære legemidler Alle prøvene ble tatt ut av Mattilsynets medarbeiderne ved Mattilsynets forskjellige distriktskontor og grensestasjoner, basert på prinsippet om risikobasert tilsyn Prøvene ble videre sendt til anerkjente laboratorier i Storbritannia for analyse.

Importerte animalske produkter

Som ledd i overvåkingen har også Mattilsynet undersøkt mulige funn av fremmedstoffer i importerte animalske produkter. Formålet er systematisk å innhente og presentere data for innhold av restmengder av fremmedstoffer i produkter produsert i land som ikke tilhører EU. Totalt ble det tatt ut 117 prøver av storfe (81), småfe (12), fjørfe (6), hjort (2) og honning (16) i 2014. Alle importprøvene er overholdt kravene.

- Mattilsynet har plikt etter EØS-avtalen til å utføre prøvetaking og analysering av forskjellige prøver fra nasjonal produksjon. Programmet skal bidra til å sikre at maten ikke inneholder rester som kan være helseskadelige for forbruker. Resultatene fra fjorårets undersøkelse viser at mattryggheten er god i forhold til fremmedstoffer i norske landdyr og animalske produkter, samt importerte animalske produkter, sier seksjonssjef Randi Edvardsen i Mattilsynet.

Om overvåkningen

Overvåking av fremmedstoffer i levende dyr og slakt startet i 1985 i regi av Norsk kjøttsamvirke. Det ble den gang tatt ut prøver av storfe og gris. I 1993 ble overvåkingen utvidet til også å gjelde sau, geit, hest, fjørfe og rein. I 1999 ble overvåkingen ytterligere utvidet med fisk og næringsmidlene melk, egg og honning. Mattilsynets hovedkontor, Seksjon for Fremmedstoffer og EØS, har forvaltningsansvar for delen som omhandler landdyr og animalsk mat unntatt fisk.

Se Fremmedstoff program - Rapport 2014 .pdf

Kontakt:
Media: Pressevakt mobil 469 12 910, kommunikasjon@mattilsynet.no
Publikumshenvendelser: Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00