Mulig å redusere risikoen for Campylobactersmitte i kyllingproduksjon

Mattilsynet har gjennomført et tilsynsprosjekt i Trøndelag om Campylobactersmitte i ferskt fjørfekjøtt. Resultatene viser at det er mulig å redusere risikoen for smitte ved håndtering og konsum av ferskt fjørfekjøtt ved enkle smitteforebyggende tiltak hos kyllingprodusentene, bedre rutiner for håndtering av smittede partier ved slakteriene og et utvidet prøvetakingsregime.

Kyllingfilet

Det er viktig med god hygiene ved håndtering av ferskt fjørfekjøtt også hjemme på kjøkkenet. Foto: iStockphoto

Campylobacteriose er den mest vanlige bakterielle mage/tarm-infeksjonen i Norge, og over halvparten av de som blir rammet av sykdommen blir smittet innenlands. Urenset drikkevann samt håndtering og konsum av ferskt fjørfekjøtt er blant de viktigste smittekildene. Norge har pr. i dag en gunstig status når det gjelder forekomst av campylobactersmitte i fjørfekjøtt sammenlignet med andre land.

Tiltak for å hindre smitte er i første rekke å forebygge at bakterien kommer inn i kyllingfjøset. Videre må prøvetaking avdekke om kyllingflokken er smittet før slakting. Kjøttet kan da behandles slik at smitten reduseres før produktene når ut til kunden. Gode hygienerutiner ved håndtering av ferskt fjørfekjøtt på kjøkkenet hjemme hos forbrukeren vil ytterligere redusere risikoen.

Mattilsynet i Sør-Innherred og Gauldal gjennomførte tilsyn hos 24 kyllingprodusenter som har fått påvist Campylobacter hos sine kyllinger. Resultatene viser at det er fullt mulig å sette inn ytterligere tiltak for å hindre at besetningen blir smittet, uten at dette trenger å være spesielt kostnadskrevende.

Det ble også gjennomført tilsyn hos de to kyllingslakteriene i regionen for å se om rutinene for håndtering av smittede partier er gode nok. Frysing og/eller varmebehandling er effektive smittereduserende tiltak mot Campylobacter. Resultatene viser at det også her er forbedringspotensialer.

Fjørfenæringen og myndighetene iverksatte i 2001 en «Handlingsplan mot Campylobacter ssp. hos slaktekylling». Handlingsplanen har resultert i en reduksjon i antall campylobactersmittede kyllingpartier. Handlingsplanen blir nå gjennomgått med sikte på å redusere dette antallet ytterligere og avdekke flest mulig smittede partier slik at tiltak kan settes inn.

Kontaktpersoner:
Linda Kristin Haugen Landrø, Distriktskontoret Gauldal tlf: 917 58 850
Jostein Dragset, Regionkontoret Trøndelag og Møre og Romsdal tlf: 414 42 738