Risikovurdering drikkevann 2009: Liten fare for å bli syk av parasitter via drikkevannet

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risikoen knyttet til å bli infisert eller syk av parasitter gjennom drikkevannet. VKMs konklusjon er at parasitter normalt ikke utgjør noen generell risiko når vannkildene er godt beskyttet mot forurensninger og vannet gitt nødvendig vannbehandling.

Vann som helles opp i et glass

 Foto: iStockphoto

Risikovurderingen gir oversikt over det man i dag vet om parasitter i norsk vann, deres livssyklus og infeksjonsevne overfor mennesker, antall mennesker infisert og syke pga parasitter, og hvordan vannbehandling kan fjerne/drepe parasittene. Parasittene som er vurdert er Giardia duodenalis og Chryptosporidium spp. Risikovurderingen er utført av fagpersoner ved Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Sentralsykehuset i Bergen.

Hovedkonklusjonene i risikovurderingen er at eksisterende data viser en generell lav forekomst av disse parasittene i befolkningen. Antall forekomster er imidlertid antagelig underdiagnostisert. De fleste har imidlertid blitt smittet i utlandet.

Innholdet av parasitter i norske vannkilder er normalt lavt, og ca 3 millioner av befolkningen får vann fra vannverk som fjerner eller inaktiverer parasitter. De fleste i Norge blir derfor normalt ikke eksponert for parasitter gjennom drikkevannet.

Mattilsynet vil legge risikovurderingen til grunn for å vurdere om det er behov for å konkretisere veiledningen til drikkevannsforskriften, iverksette forvaltningsmessige vedtak eller fokusere på parasittproblematikken gjennom Mattilsynets tilsyn med vannforsyningssystemene.

Bakgrunn for risikovurderingen

Spørsmål om parasitter tilført gjennom drikkevannet fra norske vannverk kan utgjøre noe problem for befolkning eller næringsliv har vært debatert i drikkevannsfaglige fora i mange år. Etter Giardia-episoden i Bergen i 2004 ble det stilt spørsmål om behov for ytterligere overvåking og vannbehandling av drikkevann. Dette ble forsterket etter en episode i Oslo i 2007 der det ble observert tarmbakterier og parasitter på ledningsnettet.

På bakgrunn av disse forholdene ba derfor Mattilsynet Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å få gjennomført en risikovurdering av parasitter i drikkevann, og svare på 10 konkrete spørsmål knyttet til dette.