Stor variasjon i innhold av tungmetaller i villsopp

Kantarell, traktkantarell og fåresopp inneholdt lite kadmium, mens rimsopp hadde høye verdier av kadmium. Blyinnholdet i villsopp lå generelt mye lavere og godt under grenseverdien for dyrket sopp, viser analyser fra Mattilsynet i 2005.

Det er høst, og soppsesongen har vært i gang en god stund. Som en del av kartleggingen av fremmedstoffer i matvarer, har Mattilsynet kartlagt innholdet av tungmetaller i vill (ikke dyrket) matsopp. Det er første gang en slik undersøkelse er gjort i Norge.

Det er totalt samlet inn 137 prøver av villsopp. Det er først og fremst samlet inn prøver av de vanligste matsopp-gruppene; vanlig kantarell, traktkantarell, fåresopp, steinsopp, rimsopp, matblekksopp, piggsopp, matriske, skrubb og kremle (milde). I tillegg er også enkelte andre matsopper analysert.

Analysene av de ti vanligste matsoppene viser stor variasjon i innholdet av kadmium og bly. De fleste av soppartene, som kantarell, traktkantarell og fåresopp inneholder stort sett mindre kadmium enn den grenseverdien som er satt for dyrket sopp (det fins ikke grenseverdi for villsopp), mens noen av de andre soppartene ligger høyere. Spesielt rimsopp hadde høye verdier av kadmium. Rimsopp har tidligere vist seg å også akkumulere radioaktivt cesium. Blyinnholdet i villsopp lå generelt mye lavere og godt under grenseverdien for dyrket sopp.

Mattilsynet har tidligere gjennom ”Fisk- og viltundersøkelsen” undersøkt konsumet av vill sopp i Norge. Med den nye villsopprapporten har Mattilsynet nå viktig informasjon om både konsum og tungmetallinnhold i villsopp. Selv om nivåene av bly og kadmium er varierende i de ulike artene av matsopp, utgjør de ikke noe helsemessig bekymring for konsum, selv for høykonsumenter av villsopp.

Mattilsynet har også undersøkt nivåene av bly og kadmium i dyrket sopp (sjampinjong og østerssopp), sist i 2002. Nivåene i disse soppene var også lave.

Mattilsynet minner om at man på grunn av radioaktiv forurensning etter Tsjernobyl-ulykken advarer gravide mot å spise sopp fra høyfjellsområdene i Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Nordland sør for Saltfjellet.