Stor variasjon i innholdet av miljøgifter i marine oljer

En undersøkelse av miljøgifter i ti ulike marine oljer beregnet for humant konsum viser at det er store forskjeller i nivåene i de undersøkte oljene. Én torskeleverolje og én havmusleverolje var over grenseverdi.

Fiskeoljekapsler på en skje

 Foto: iStockphoto.com

På oppdrag fra Mattilsynet undersøker NIFES hvert år innholdet av uønskede stoffer i ti ulike marine oljer som selges som kosttilskudd til mennesker. I 2016 ble to torskeleveroljer, én lakseolje, én laks/tobis-olje, to haileveroljer, to havmusleveroljer, én selolje og én ansjos/sardin-olje undersøkt.

Oljene ble analysert for dioksin, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, i tillegg til grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

To oljer var over grenseverdi

Resultatene viste at det var stor variasjon i innholdet av organiske miljøgifter mellom de ulike marine oljene som ble undersøkt. De høyeste konsentrasjonene ble funnet i fire kaldpressede fiskeoljer fremstilt fra torskelever, hailever og lever fra dypvannsfisken havmus.

- Vi fant én kaldpresset torskeleverolje som var over Norges grenseverdi for dioksiner og dioksinlignende PCB, og én kaldpresset havmusleverolje som var over EUs og Norges grenseverdi for ikke-dioksinlignende PCB. Disse overskridelsene ble rapportert til Mattilsynet straks de ble oppdaget, sier Bente Nilsen, forsker ved NIFES. Mattilsynet opplyser at de umiddelbart fulgte opp de aktuelle virksomhetene, og at varepartiene med overskridelser ble sperret og destruert.

De andre oljene hadde forholdvis lave nivå av organiske miljøgifter, med konsentrasjoner til dels langt under grenseverdiene som gjelder for marine oljer og kosttilskudd til humant konsum i Norge og EU. Resultatene tyder på at de fleste oljene var blitt renset i tilstrekkelig grad, men at rensemetodene som ble brukt for de kaldpressede oljene ikke har vært tilstrekkelig til å sikre lave nivåer av miljøgifter.

Lavere nivåer enn tidligere år

NIFES har undersøkt marine oljer i programmet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer» siden 2007. Også i 2014 og 2015 ble det funnet overskridelser i enkelte oljer, tre havmusleveroljer, en haileverolje og en hvalolje hadde nivåer over grenseverdiene. De fleste av disse oljene var oppgitt å være såkalte kaldpressede oljer. Se resultatene i 2016: Store skilnader i nivå av miljøgifter i marine oljer

- Selv om det var store variasjoner også i år, var de høyeste nivåene som ble funnet i årets undersøkelse likevel betydelig lavere enn de høyeste nivåene vi fant blant oljene som ble undersøkt i 2014 og 2015, sier Nilsen.

Nivåene av tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly var, som tidligere år, svært lave og lå under kvantifiseringsgrensene for de fleste oljene. For arsen var det større variasjoner i de forskjellige oljene.

Les hele rapporten på mattilsynet.no - Miljøgifter i fisk 2016 - marine oljer

Oljene som ble analysert finnes i tabellen under (hentet fra rapporten):
De to oljene med overskridelser av grenseverdiene var Rosita Extra-Virgin Cod Liver Oil, fra Rosita Real FoodsTM, og Extra Virgin kaldpresset sølvhaiolje fra Medicmarine AS. Mattilsynet fulgte opp de aktuelle virksomhetene og varepartiene med overskridelser ble sperret og destruert.

Product nameManufacturerSample type (source)Formulation
Rosita Handcrafted Ratfish Liver OilRosita Real FoodsTMFish oil (ratfish liver)Liquid
Rosita Extra-Virgin Cod Liver OilRosita Real FoodsTMFish oil (cod liver)Liquid
Nord Norsk lakseoljeBioform ASFish oil (salmon)Liquid
Extra Virgin kaldpresset SølvhaioljeMedicMarine ASFish oil (ratfish liver)Liquid
Extra Virgin kaldpresset MultihaioljeMedicMarine ASFish oil (shark liver)Liquid
Shark Liver OilScandinavian Formulas IncFish oil (Greenland shark liverCapsules
PolaroljePolargodt ASSeal oil (Harp seal)Liquid
Polarol Omega-3 med sitrussmakPolargodt ASFish oil (salmon and tobis)Liquid
Nycoplus Apotekets TranTakeda Norge ASFish oil (cod liver)Liquid
Lifeline Care BARN KosttilskuddWingfirm Pharma ASFish oil (anchovy and sardine)Capsules