Trygg oppdrettsfisk

Det er lave konsentrasjoner av medisinrester og andre uønskede stoffer i oppdrettsfisk. Det viser en ny rapport NIFES har laget på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkningen dokumenterer god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

Laksemerd på vestlandet. Foto: NIFES

For å dokumentere mattryggheten, kartlegger Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på vegne av Mattilsynet årlig innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og andre fremmedstoffer i norsk oppdrettsfisk.

Rapporten for 2010 viser at rester av medisiner, uønskede  mikroorganismer, tungmetall og andre miljøgifter bare er å finne i svært lave konsentrasjoner.

Konsentrasjonen av de fleste legemidlene det er undersøkt for lå under deteksjonsgrensen, det vil si grensen for det som er mulig å påvise.

Rapporten for 2010 bygger på analyser av cirka 90 stoff (lovlige stoff, ulovlige stoff og miljøgifter). Antallet fisk som ble analysert varierte fra 45 til 1585, avhengig av stoff.

Les mer om rapporten - NIFES - Lite framandstoff i norsk oppdrettsfisk

Kontaktperson:
Friede Andersen, seksjonssjef. HK – seksjon for fisk og sjømat. Tel: 415 70 535