Rapport 2011:

Trygg oppdrettsfisk

Det var ingen funn av ulovlige legemidler, og innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter var langt under internasjonalt aksepterte grenseverdier. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

Laksemerd på vestlandet. Foto: NIFES

- Overvåkningen dokumenterer igjen god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk, sier Christine Børnes, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Årlig overvåking

For 2011 har NIFES analysert totalt 11 765 oppdrettsfisk, og prøvene ble tatt fra lakseslakterier og oppdrettsanlegg i hele landet.

Konsentrasjonen av de fleste lovlige legemidlene lå under deteksjonsgrensen, det vil si grensen for det som er mulig å påvise. I tillegg fant man ikke rester av ulovlige stoffer og legemidler.

For å dokumentere mattryggheten, kartlegger Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på vegne av Mattilsynet årlig innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og andre fremmedstoffer i norsk oppdrettsfisk.

Les mer om undersøkelsen Nifes: Lite medisinrester i oppdrettsfisk

Kontaktperson Mattilsynet:
Christine Børnes, rådgiver, HK seksjon for fisk og sjømat. Tel: 55 21 57 57