Trygge norske skjell på markedet

Det er et generelt lavt innhold av fremmedstoffer i norske skjell som selges i butikker og på serveringssteder. Den mikrobiologiske kvaliteten til skjellene er også gjennomgående god.

Noen blåskjell på hvit bakgrunn.

 Foto: Mattilsynet

Fakta tilsynsprogrammet for skjell

Mattilsynet årlige overvåkingsprogram for skjell skal dokumentere at skjell som høstes til konsum ikke kommer fra områder som er forurenset med mulig sykdomsfremkallende mikroorganismer eller inneholder fremmedstoff over grenseverdiene.

Havforskningsinstituttet utfører overvåkingen og analysene på oppdrag fra Mattilsynet.

Skjell kan ta opp tarmbakterier dersom disse finnes i vannet der skjellet vokser. Undersøkelser kan derfor avsløre om det er forurensning med kloakk i nærheten av der skjellene blir høstet, og dermed en mulig helsefare.

Området blir klassifisert etter hvor god den mikrobiologiske kvaliteten er og om skjell kan høstes direkte til konsum (A-område) eller om skjell må legges ut igjen eller varmebehandles før de omsettes (B- og C-områder).

Tilsynsprogrammet for skjell omfatter også overvåkning av algegifter og toksinproduserende alger. Se lenke til Blåskjellvarsel i høyre kolonne.

Årlig undersøker NIFES på oppdrag fra Mattilsynet norske skjell fra kommersielle produksjonsanlegg. Skjellene analyseres for E. coli, Salmonella og ulike miljøgifter. Kontrollen gjøres for å dokumentere at det er trygt å spise norske skjell som omsettes i butikk og på serveringssteder.

– Denne og tidligere undersøkelser bekrefter at norske skjell har lave nivåer av uønskede stoffer, sier Det er et generelt lavt innhold av fremmedstoffer i norske skjell som selges i butikker og på serveringssteder. Den mikrobiologiske kvaliteten til skjellene er også gjennomgående god. seniorinspektør i Mattilsynet.

Relativt lite E.coli og miljøgifter i blåskjell

330 blåskjellprøver fra kommersielle produksjonsanleggene ble analysert for E.coli. 87 prosent var under EUs grenseverdi. Analyse av 130 skjellprøver næringen selv sendte inn hadde tilsvarende resultat.

Gjennom året tas det flere prøver fra hvert produksjonsanlegg. Ulike miljøfaktorer kan i perioder gi økning av E.coli over grenseverdien. Som et føre var-prinsipp blir skjell fra områder som viser varierende nivåer av E.coli alltid renset før de omsettes i markedet.

Alle blåskjellprøvene var under EUs og Norges grenseverdier for kadmium og bly.

Skal du plukke blåskjell selv må du alltid sjekke Blåskjellvarselet først

Kadmium i østers og o-skjell

Undersøkelsene viste at én av fire flatøsters inneholdt kadmium over EUs grenseverdi. Ellers ble det funnet lave nivåer av organiske miljøgifter.

- Siden østers binder opp kadmium i stedet for å skille det ut, er det naturlig at vi finner det. Jo eldre skjellet er, desto mer kadmium er det i det. Imidlertid er det slik at når det påvises kadmium over gitte faregrenser, gir ikke Mattilsynet høstingstillatelse, sier Hestdal.

I o-skjell fant man kadmium og bly. Imidlertid samler disse stoffene seg i skjellets nyrer.

- Derfor bør du alltid fjerne nyrene. Da er skjellene trygge å spise, avslutter Hestdal.

Slik fjerner du nyrer i o-skjell

Rapport: Mattilsynets overvåking og kartleggingsprogrammer skjell og andre bløtdyr 2015

Se også saken fra NIFES: God status på norske skjell
 

Kontaktinformasjon:
Merete Hestdal, seniorinspektør, avdeling Trondheim og omland, tlf.: 22 77 86 86