Vannverkene produserer trygt drikkevann

De aller fleste vannverk i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har god kontroll med egne drikkevannbasseng. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

 Foto: Colourbox.com

I løpet av de ni første månedene i 2017 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med drikkevannbasseng i 190 vannverk som hver hadde ett eller flere basseng. Dette omfatter de aller fleste vannverk som har drikkevannbasseng i Mattilsynets region Øst.

God kontroll, men enkelte mangler

Resultatene fra tilsynet viser at de fleste vannverkene har gode rutiner for kontroll med egne drikkevannbasseng og dermed et godt grunnlag for å levere helsemessig trygt drikkevann.

I 123 vannverk ble det ikke registrert brudd på regelverket. I 67 vannverk ble det registrert ett eller flere regelverksbrudd, hvor inspektørene varslet vedtak eller påpekte plikten de har til å følge regelverket.

I 90 prosent av disse 67 vannverkene var regelverksbruddene i all hovedsak knyttet til tre forhold. De fleste avvikene skyldes mangelfull kartlegging og håndtering av farer. Noen vannverk hadde mangler i forhold til å ha tilstrekkelig sikring av drikkevannsbasseng og mangler ved drikkevannsbassengets driftsforhold og tilstand.

Mattilsynet avdekket ikke forhold som satte drikkevannskvaliteten i fare.

Må gjennomføre kartlegging

 - Vannverkseierne som ikke har alt i orden må nå gjennomføre en farekartlegging som omfatter alle deler av vannforsyningssystemet, sier Olav Vatn, fagrådgiver drikkevann i Mattilsynet.

I forbindelse med tilsynene brukte inspektørene mye tid på å veilede om regelverket og om eventuelle farer.

 - De fleste vannverkseiere drifter og vedlikeholder drikkevannsbassengene godt, de har kartlagt farer og de har etablert farereduserende tiltak. Selv om enkelte vannverk må forbedre kontrollen rundt drikkevannbassengene, er resultatene jevnt over gode og det er vi fornøyde med, sier Olav Vatn.

Drikkevannsbassengene er en viktig og nødvendig del av et vannforsyningssystem. De fungerer som utjevningsbasseng i forhold til varierende forbruk av vann, de gir stabilt trykk i nedenforliggende forsyningsområde, de sikrer opprettholdelse av vannforsyningen ved produksjonsstans i vannbehandlingsanlegg, og de kan dekke større vannbehov ved branntilfeller.

Se rapporten: Tilsyn med drikkevannsbassenger i region Øst 2017 på Mattilsynet.no