Krydder og tørkede urter bør bestråles

Blir du bekymret om du ser krydder som er merket med ”bestrålt”? Det skal du ikke bli. Bestråling av mat er ikke helsefarlig, og det er den beste metoden for å drepe sykdomsfremkallende bakterier i krydder og tørkede urter.

Forskjellig krydder og tørkede urter

Foto: iStockphoto

Krydder er spesielt utsatt for sykdomsfremkallende organismer fordi det ofte lages under primitive dyrkings-, høstings- og oppbevaringsforhold i utviklingsland.

Mange forbrukere blir skeptiske når de ser at krydderet de skal kjøpe er merket med ”bestrålt”. Ordet kan gi enkelte negative assosiasjoner fordi det knyttes til radioaktivitet og kreftfare. På grunn av dette vegrer en del produsenter seg sannsynligvis mot å bestråle krydder og tørkede urter fordi de tror at forbrukerne blir skremt fra å kjøpe produktene.

Ved bestråling av mat benyttes gamma-, røntgen- eller elektronstråler. Bestråling av mat er vurdert av eksperter i WHO og EU flere ganger, og dagens tillatte strålingsdoser utgjør ingen helsefare for forbrukerne.

- Det er synd at folk frykter bestråling av mat fordi krydder og tørkede urter som ikke er bestrålt kan være uheldig ut fra en totalvurdering av helsemessig sikkerhet, sier Cécile Blom, rådgiver i seksjon omsetning til forbruker ved Mattilsynets hovedkontor.

Mikroorganismer kan for eksempel smitte over til næringsmidler hvor krydder brukes som ingrediens og på den måten øke faren for sykdomsutbrudd.

De siste årene har det vært en nedgang i mengden krydder som bestråles på bestrålingsanlegget ved Institutt for energiteknikk på Kjeller. Etter E.coli utbruddet i 2006 var det en oppsving i mengden bestrålt krydder, men de siste tre årene har tallene gått ned igjen.

Kun tillatt på krydder og tørkede urter

I Norge er det kun lov til å bestråle krydder og tørkede urter. Årsaken er at det for andre produkter finnes andre metoder for å ivareta en tilfredsstillende hygiene- og produksjonspraksis. Dessuten kan metoden tenkes brukt til å skjule dårlige hygieniske forhold under produksjonen av næringsmidlene. Da vil det også være en risiko for at produktene ikke er av tilfredsstillende kvalitet når de bestråles.

Varmebehandling og annen tradisjonell bakteriedrepende behandling er mindre hensiktsmessig for krydder og urter fordi smaksegenskapene kan forringes og man ikke er sikret at produktet blir helt sterilt. Mattilsynet oppfordrer derfor alle krydderprodusenter om å bruke bestråling for å sikre god hygiene.

Bestrålt mat skal merkes

Emballerte bestrålte næringsmidler skal merkes med "bestrålt" eller "behandlet med ioniserende stråling" i tilknytning til varebetegnelsen. Uemballerte bestrålte næringsmidler skal ha angitt tilsvarende opplysninger på et skilt i tilknytning til salgsstedet. Av merkingen skal det gå fram om selve næringsmidlet er bestrålt, eller om det inneholder en bestrålt ingrediens, uansett mengde.

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00