Drikkevann fra plastrør – er det helseskadelig?

I mange norske boliger brukes nå rør-i-rør-system for vann. Det indre røret som drikkevannet går i, er laget av plast – såkalt kryssbundet polyetylen (PEX). Folkehelseinstituttet har gjennomført en studie for å se om bruk av disse rørene er helseskadelig, og om de påvirker vannets lukt og smak

Vann som helles opp i et glass

 Foto: iStockphoto

Tidligere internasjonale undersøkelser, spesielt fra Danmark, har vist at plastrør kan avgi stoffer som medfører uønsket lukt og smak på drikkevannet. Det er også blitt antydet at noen av disse stoffene kan være kreftfremkallende.

Vi ønsket derfor å undersøke om utlekkingsprodukter fra slike rør kunne ha en negativ helseeffekt og/eller en påvirkning på drikkevannets lukt eller smak. Disse utlekkingsproduktene består av rester av tilsetningsstoffer som er benyttet under produksjonen for å gi plastrørene de ønskede egenskaper.

Den norske undersøkelsen viste:

  • Det er ikke noen helsefare forbundet med å drikke vann fra PEX-rør
  • Noen få rørtyper kan gi langvarig uønsket lukt og smak på drikkevannet hvis vannet blir stående i rørene over lengre tid.
  • Selv om lukt og smak stort sett blir borte ved bruk, hadde to av PEX-rørtypene forstsatt sjenerende lukt og smak på vannet etter ett års drift.
  • Nivået av lett flyktige organiske forbindelser som lekket ut fra nye PEX rør, er generelt lavt
  • Nivået ble ytterligere redusert ved bruk.
  • Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom produksjonsmetode og utlekkingsprodukter.

Metode

Ti ulike typer PEX-rør på det norske markedet ble testet for utlekkingsprodukter i en standardisert laboratorietest. Vannet var i kontakt med rørene i 72 timer.

Det finnes tre forskjellige produksjonsmetoder for PEX-rør, og rørene kalles PEX-a, PEX-b og PEX-c. Disse metodene benytter litt forskjellige tilsetningsstoffer, men vår undersøkelse fant altså ingen sammenheng mellom produksjonsmetode og utlekkingsprodukter.

2,4-di-tert-butyl-fenol og metyl-tert-butyl-eter (MTBE) var to av de vanligst forekommende stoffene som ble påvist i vannet i utlekkingsforsøkene.

I tre typer av nye rør ble MTBE påvist i høyere konsentrasjoner enn de grenseverdiene som er anbefalt for lukt og smak på drikkevann av amerikanske myndigheter (USEPA), men verdiene ble redusert til under denne grenseverdien etter at rørene hadde vært i bruk en stund.

For flere detaljer henvises til:
Lund, V., Anderson-Glenna, M., Skjevrak, I. and Steffensen, I-L. (2011). Long-term study of migration of volatile organic compounds from cross-linked polyethylene (PEX) pipes and effects on drinking water quality. Journal of Water and Health 9(3):483-497.