Liten fare for forurensning av veisalt til drikkevannskilder

Vinterstid brukes det mye salt på norske veier. Statens vegvesen har nå fått undersøkt 63 innsjøer som ligger nær trafikkerte veier for saltforurensning og tungmetaller. Noen av innsjøene benyttes til drikkevann. I all hovedsak er norsk vannforsyning lite berørt av veitrafikk.

Bekk med rennende vann.

Foto: Mattilsynet

Undersøkelsene viser et økt innhold av bl.a. klorid som kommer fra veisaltet. Det er også observert en økning i innholdet av kobber. Dette forklares med slitasje fra bremsebelegget hos bilene. Verdiene som er registrert er imidlertid langt lavere enn grenseverdiene for slike stoffer i drikkevann. Dessuten blir vannet renset før det benyttes som drikkevann.

– Mattilsynet vurderer rapporten som interessant. Den dokumenterer at det er riktig å velge drikkevannskilder som ligger godt beskyttet mot forurensninger, sier Morten Nicholls i Mattilsynet.

Størst problem knyttet til forurensning fra vei vil trolig være for de boliger og gårdsbruk som har egen brønn liggende nær sterkt trafikkerte veier. Øvrige vannverk, og det er de som utgjør hovedtyngden av norsk vannforsyning, blir i liten grad berørt av veitrafikk.

Konkret informasjon om vannkvaliteten fra det vannverket som du selv får vann fra, kan du få ved å kontakte ditt vannverk.

Kontaktperson i Mattilsynet: morten.nicholls@mattilsynet.no

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00
En kaffekopp