Fysisk aktivitet for barn og unge

Alle barn og unge bør være fysisk aktive minimum 60 minutter per dag, og aktiviteten skal være variert og inkludere både moderat og høy intensitet.

Glade skolebarn som løper med hendene i været.

 Foto: iStockphoto

Barn og unge anbefales å være variert fysisk aktive minst 60 minutter hver dag. 

Nødvendig for normal vekst og utvikling

Regelmessig og variert fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling av muskelstyrke og motoriske ferdigheter hos barn og unge.

For å oppnå god funksjonsdyktighet i voksen alder, er det nødvendig å utvikle et godt fysisk grunnlag i oppveksten. Man bør spesielt ha for øye at barn og unge trenger allsidig stimulering. Det betyr at også spesialtrening bør legges opp på en annen måte enn hos voksne (”barn er ikke voksne i miniatyr”).

Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsalderen vil kunne motvirke en rekke sykdomstilstander og plager og dermed har stor betydning for helsen, både i oppveksten og senere i livet. For å bevare helsegrunnlaget som legges i unge år er det nødvendig å fortsette med regelmessig fysisk aktivitet i voksen alder.

Fysisk aktivitet synes å fremme barn og unges selvaktelse, og de som er involvert i fysisk aktivitet synes å være mindre plaget av psykiske helseproblemer. Flere nyere studier viser en positiv sammenheng mellom økt fysisk aktivitet i skolen og læring.

Anbefalinger for barn og unge

  • Minimum 60 minutter fysisk aktivitet per dag og aktiviteten skal være variert og inkludere både moderat og høy intensitet.
  • Minst tre ganger i uken bør det legges til rette for aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og som styrker skjelettet.
  • Lek og fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir mer robuste og friskere barn.
  • Stillesitting bør begrenses så mye som mulig, og stykkes opp med mer aktive perioder avlett aktivitet.

Aktiviteten kan akkumuleres i løpet av dagen.

Aktiviteten skal være så allsidig som mulig for å kunne utvikle alle sider ved den fysiske formen som utholdenhet, muskelstyrke, spenst, bevegelighet, hurtighet, og motorisk ferdighet.

Variert fysisk aktivitet gir muligheter til å utvikle både fin- og grovmotoriske egenskaper. Å lære motoriske ferdigheter krever trening. De aktive barna får den nødvendige praksisen gjennom lek. Det er imidlertid viktig at vi ikke glemmer de barna som har motoriske problemer. På samme måte som det er nødvendig å snakke med barn for å stimulere språkutviklingen, er det viktig å leke med disse barna, slik at de får utviklet sine motoriske ferdigheter så godt som mulig. Gode motoriske ferdigheter er nødvendig for å værefysisk aktiv senere i livet.

Hva må til?

Forholdene må legges til rette for at flest mulig barn og unge skal kunne drive idrett og andre former for fysisk aktivitet. Det bør legges til rette for rimelige aktivitetstilbud slik at alle kan delta uavhengig av blant annet kjønn, kulturell eller sosial bakgrunn.

Forholdene må også legges til rette slik at barn og unge kan være fysisk aktive i nærmiljøet, til og fra skolen, i og rundt hjemmet og på fritiden.

I barnehager og skoler bør det på alle klassetrinn være minst en time per dag med fysisk aktivitet. Det er viktig at personell som jobber i barnehager og skoler har kompetanse innen bevegelseslære, slik at undervisningen tilpasses den enkelte og personellet kan sørge for at barna får de utfordringer de trenger.

For mer informasjon se Helsenorge.no - Råd om fysisk aktivitet