Tilsynsresultater

Risikovurdering av keramikk 2007: Stort sett trygg keramikk

22.06.2016 Det meste av keramikken var trygg, men noen få gjenstander avga metaller i nivåer som kan medføre vesentlig overskridelse av tolerabelt daglig inntak. Det viser en ny risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Med bakgrunn i risikovurderingen vil Mattilsynet utarbeide veiledning til keramikere for bruk av glasur som inneholder metallene nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan.

Tema: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper


Nasjonal tilsynskampanje kostilskot 2006: Fire av 95 heldt mål

Ulike typer kosttilskudd i en skål.

03.01.2013 Over 90 prosent av dei undersøkte kosttilskots-produkta hadde manglar ved merking eller marknadsføring, syner rapporten frå den nasjonale tilsynskampanjen på kosttilskot for 2006 som no ligg føre. Mattilsynet finn resultata nedslåande.

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av spekemat 2007: E. coli i spekemat vurdert

20.08.2013 Etter E. coli utbruddet i 2006 har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å utarbeide risikovurdering omkring farlige E. coli hos dyr, mat og mennesker, med vekt på spekepølseproduksjon.

Tema: Smittestoffer


2007: Risikovurdering av drikke med sukker og søtstoffer

Ulike typer saftflasker

09.08.2018 For de fleste vil det være gunstig å erstatte sukkerholdig brus/leskedrikk, saft og nektar med vann eller søtet brus/leskedrikk, saft og nektar med søtstoffer. Barn under 3 år bør ikke få drikke med søtstoffer. Det mener Mattilsynet og Helsedirektoratet. Synspunktene støttes av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en ny rapport.

Tema: Drikke


Lite Listeria i norsk røykelaks

Røkelaks med gressløk.

03.01.2013 Det er konklusjonen til Mattilsynet etter ei større gransking av Listeria i røykelaks som er handla inn frå butikkar. Resultata ser ut til å bekrefte at røykelaks på marknaden enten er fri for Listeria eller, når den fyrst har blitt forureina, inneheld få bakteriar.

Tema: Tilsynsresultater


Ofte kadmium i solsikkekjerner

03.01.2013 8 av i alt 209 prøvar av næringsmiddel hadde for høgt innhald av kadmium. Av dei var 1 prøve av müsli, resten var solsikkekjernar. Det vart påvist kadmium i over 90 prosent av dei analyserte solsikkekjernane. Det syner ei kartleggjing frå Mattilsynet i 2005.

Tema: Tilsynsresultater


Nasjonal kartlegging av bromerte flammehemmarar i fisk og marine oljar 2005

Fisk som ligger på is

03.01.2013 Nivåa av miljøgiftene bromerte flammehemmarar i fisk og marine oljar er låge og dei representerer ingen risiko for helsa til forbrukare, viser ein kartlegging frå Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av kvitt forsfor 2006: Ikkje helsefarleg for folk

22.06.2016 Vitskapskomiteen for mattryggleik konkluderer at det er liten risiko for helseskade for menneske som et fisk eller dyr som har beita eller drukke vatn i skytefelt der Forsvaret har brukt kvitt fosfor. Restane av kvitt fosfor i skytefelt kan derimot vere eit problem for dyrehelsa.

Tema: Miljøgifter


Undersøkelser av kvikksølv i blåkveite - folk flest kan fortsatt spise blåkveite

En blåkveite

08.03.2018 Folk flest kan fortsatt spise blåkveite uten å bekymre seg for høye konsentrasjoner av kvikksølv. Det er Mattilsynets konklusjon etter at det ble gjennomført omfattende prøvefiske og analyser av 320 blåkveiter fanget i området Lofoten til Øst-Finnmark i 2006. Mattilsynet minner om at gravide og ammende ikke bør spise blåkveite over tre kilo.

Tema: Tilsynsresultater


Risikovurdering av teflon 2006: Teflonprodukter ikke helsefarlige

22.06.2016 Normal bruk av teflonbelagte kokekar og stekepanner medfører ikke helsefare. Det viser en helserisikovurdering som Folkehelseinstituttet har utført på oppdrag fra SFT og Mattilsynet.

Tema: Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper