Funn av antibiotikaresistente bakterier i kalkunkjøtt

Ved hjelp av nye og mer følsomme metoder har Veterinærinstituttet påvist høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier i kalkunkjøtt. Undersøkelsene viste at omtrent halvparten av kalkunfiletene inneholdt såkalte kinolonresistente E. coli-bakterier.

Kalkunkjøtt på en trefjøl

Husk god hygiene når du håndterer rått fjørfekjøtt! Foto: colourbox.com

Hva er kinolonresistens?

Kinoloner er en type antibiotika som av WHO er klassifisert som kritisk viktige, og som skal være forbeholdt brukt til mennesker. Kinolonresistens er en egenskap ved visse bakterier som gjør at kinoloner ikke virker, bakteriene kan bli motstandsdyktige mot denne typen av antibiotika. Denne resistensen kan i verste fall føre til at kinoloner ikke lenger kan brukes for å bekjempe alvorlig sykdom hos mennesker.

- Resultatene er til bekymring, her må vi få mer kunnskap sier assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland. - Funnene er en påminnelse om hvor viktig det er å ha god kjøkkenhygiene når vi håndterer rått kjøtt ved matlaging. Riktig varmebehandling av kjøttet dreper bakteriene.

Funnene er gjort i forbindelse med overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens som Mattilsynet gjennomfører i samarbeid med Veterinærinstituttet. Historiske data viser at forekomsten av denne typen bakterier i kalkunkjøtt nok har holdt seg stabilt siden programmet ble opprettet i 2000. De nye selektive metodene viser imidlertid at forekomsten er høyere enn man kanskje hadde antatt. Foreløpige resultater fra årets overvåking indikerer at forekomsten er høy også i kyllingfileter.

Uklart opphav

- Vi vet foreløpig ikke hvordan disse resistente bakteriene har kommet inn i fjørfepopulasjonen i Norge, sier Fjetland

- Det kan ikke utelukkes at de har kommet inn gjennom import av avlsdyr, men for å kunne si noe sikkert om dette trengs det mer forskning.

Lite bruk av antibiotika i Norge

Det er en klar målsetting å holde forbruket av antibiotika til dyr så lavt som mulig. Generelt brukes det lite antibiotika i norsk dyrehold, noe som reduserer risikoen for at bakterier utvikler resistens mot antibiotika. I Norge er det forbudt å bruke antibiotika som vekstfremmende middel til dyr, og bruk av antibiotika til sykdomsbehandling av norsk fjørfe er strengt regulert og begrenset.

Mattilsynet overvåker resistens

For å følge utviklingen av forekomsten av resistens gjennomfører Mattilsynet årlige overvåkingsprogrammer. Mattilsynet samarbeider tett med andre myndigheter for å holde nivået av antibiotikaresistens på lavest mulig nivå. I tillegg samarbeider Mattilsynet med veterinærer og annet dyrehelsepersonell for å sikre god dyrehelse.

Husk god hygiene på kjøkkenet!

Det er mulig å beskytte seg mot resistente bakterier hvis man følger Mattilsynets hygieneråd for behandling av rått fjørfekjøtt- (kalkun-og kyllingkjøtt):

  • Varmebehandle kjøttet godt, slik at bakteriene drepes.
  • Kjøttet skal være gjennomstekt/gjennomkokt
  • Husk god hygiene når du håndterer rått fjørfekjøtt
  • Vask hendene før og etter du håndterer kjøtt
  • Bruk rene redskaper og kluter
  • Bruk egne redskap/skjærefjøl/fat til rått kjøtt, husk grundig vask etter bruk
  • Hold rå og tillaget mat atskilt
  • Ikke bruk samme redskap til salat og annen mat, som du bruker på kjøtt

Har du blitt syk av mat eller drikke? Kontakt Mattilsynet