Mattilsynet advarer mot å spise fingertare

Undersøkelser viser at fingertare kan inneholde høye nivåer av det kreftfremkallende stoffet uorganisk arsen. Mattilsynet advarer derfor mot å spise fingertare.

  • Fintertare
  • Fingertare

Om arsen:

Arsen (As) er et grunnstoff som primært finnes i berggrunnen, jord og grunnvann. Det finnes to hovedformer for arsen, organisk og uorganisk. Det er først og fremst de uorganiske formene som er helseskadelige.

Bakgrunnen for advarselen er analyser Havforskningsinstituttet har gjort av innhold i en rekke tang og tarearter.

Opphoping i tang og tare

Tang og tare har spesielle egenskaper som fører til at de samler opp/akkumulerer stoffer som jod og tungmetaller fra sjøvannet, uten at vannet i seg selv er forurenset.

Blant de norske artene vi vet er i bruk som næringsmiddel, skiller fingertare seg ut fra andre arter. Fingertaren kan ha svært høyt innhold av uorganisk arsen, på nivå med den importerte arten hijiki som Mattilsynet også advarer mot å spise.

Hvis du ved enkelte anledninger har spist fingertare er det lite sannsynlig at risikoen for å få kreft har økt pga. dette inntaket. Du bør likevel ikke spise fingertare fremover.

Fingertare finnes langs hele kysten

Fingertare (latinsk navn: Laminaria digitata) er en brunalge som finnes langs hele norskekysten i grensen mellom fjæresonen og sjøsonen. Den kjennetegnes ved at den bladaktige delen er oppsplittet i fingeraktige fliker.

Fargen varierer mellom brun og gulbrun, og taren kan bli inntil tre meter lang. På utsatte steder eller i områder med mye strøm, blir plantene lange og slanke. I roligere farvann blir stilken kort og den bladaktige delen bred.