Fakta om vann på flaske

Hva er flaskevann? Hvor kommer naturlig mineralvann fra? Hva er forskjellen på kildevann og naturlig mineralvann?

Vannflasker med blå kork som ligger i isbiter

 Foto: iStockphoto

Til daglig skiller vi mellom tre typer vann på flaske; naturlig mineralvann, kildevann og alminnelig drikkevann. Det er nødvendig å skille mellom disse tre typene, fordi naturlig mineralvann og kildevann med sin opprinnelse i berggrunnen, har en sammensetning og karakteristikk som er enestående for den kilden de er utvunnet fra. Naturlig mineralvann har dessuten et innhold av mineraler og salter som ofte er større enn de maksimumsgrenser som gjelder for alminnelig drikkevann, og det kan derfor være nødvendig at forbrukeren regulerer sitt inntak i forhold til de opplysninger om sammensetning etc som er angitt på flasken.

Hva er hva?

Naturlig mineralvann er vann som kommer fra en underjordisk kilde (grunnvanns-reservoar), beskyttet mot forurensning og som har sin naturlige renhet i behold. Vannets egenskaper og sammensetning skal ikke endres over tid. Det rike innholdet av mineraler og sporstoffer er gjerne et av kjennetegnene ved naturlig mineralvann.

Kildevann skal også komme fra en underjordisk kilde og være av god mikrobiologisk kvalitet, men har ikke samme innhold av mineraler og sporstoffer som naturlig mineralvann. Kildevannet skal tilfredsstille spesielle krav til fysisk og kjemisk beskaffenhet, tilsvarende de som gjelder for drikkevann.

I Norge benyttes både naturlige kilder (oppkomme), rørbrønn i løsmasser og borebrønn i fjell ved utvinning av naturlig mineralvann og kildevann.

Annet vann på flaske vil være alminnelig drikkevann som skal tilfredsstille de samme krav til kvalitet som det vann vi tapper direkte i springen. Det er dette vannet vi gjerne kaller flaskevann.

Krav om godkjenning

I Europa er naturlig mineralvann en stor artikkel, med mange flere hundre utvinningssteder. Reglene om naturlig mineralvann ble harmonisert i EU i 1980. Norge har med bakgrunn i EØS-avtalen innarbeidet disse reglene i norsk lovgivning, nærmere bestemt forskrift om naturlig mineralvann og kildevann av 4.oktober 2004 nr 1316.

Utvinning for salg av naturlig mineralvann skal godkjennes av Mattilsynet.

Ingen behandling

I motsetning til drikkevann, kan hverken naturlig mineralvann eller kildevann være gjenstand for annen behandling enn utskillelse av ustabile stoffer som jern og mangan, fullstendig eller delvis fjerning av karbondioksid eller tilførsel eller gjeninnførsel av karbondioksid.

Naturlig mineralvann og kildevann skal tappes fra en kilde med ett eller flere naturlige eller kunstige utspring, og må fylles i forbrukerpakning på stedet.

Mikrobiologiske krav

Som for drikkevann, er det fastsatt grenseverdier for innholdet av mikroorganismer i naturlig mineralvann og kildevann. Hverken sykdomsfremkallende mikroorganismer (virus og bakterier), parasitter eller andre biologiske forurensningsfaktorer skal kunne påvises. Totalinnholdet av bakterier i naturlig mineralvann og kildevann skal ved tapping ligge på et lavt nivå, og en økning av bakteriemengden på flasken, skal komme som følge av en normal utvikling av kildens opprinnelige flora av mikroorganismer. I motsetning til alminnelig drikkevann, kan hverken naturlig mineralvann eller kildevann være gjenstand for desinfeksjon (varmebehandling, tilsetting av klor e.l), med formål å redusere eller fjerne de naturlig forekommende mikroorganismene.

En sammenligning av kvaliteten av henholdsvis naturlig mineralvann/ kildevann og alminnelig drikkevann/kranvann basert på analyser av bakterieinnholdet, vil derfor ha liten verdi.

Normalt er det likevel ingen mikrobiologiske problemer med naturlig mineralvann og kildevann. Det skyldes blant annet vannets lave næringsinnhold og at tilstedeværelse av karbondioksid gjør forholdene ugunstige med hensyn til bakterievekst.

Merking av vann

Naturlig mineralvann skal merkes og markedsføres under varebetegnelsen «naturlig mineralvann». Varebetegnelsen skal suppleres med opplysninger om karbondioksid er naturlig til stede, er fjernet eller tilført.

Navnet på kilden og utvinningsstedet, skal både for naturlig mineralvann og kildevann oppgis på etiketten. Det er klare regler for etikettens utforming. Navnet på kilden skal alltid gjengis med større bokstaver enn varenavnet, slik at det er lett å identifisere vannet. Ut over de spesielle bestemmelsene for merking av naturlig mineralvann og kildevann, skal produktet være merket i henhold til de generelle merkeregler for næringsmidler.

Vannkjølere

Det kan være grunn til å være særlig oppmerksom på vannkjølere der emballert vann tappes ut via et lukket system med kjøling. Forurensning av utstyr som vannet kommer i berøring med, f.eks. under skifte av beholder, kombinert med periodevis lang oppholdstid utenfor originalemballasjen, kan føre til at det her lettere skjer vekst av bakterier. Det er derfor viktig at selve vannkjøleren blir gjenstand for regelmessig rensing og vedlikehold og at dette blir riktig utført. Det bør fremgå av kontrakten med leverandøren når dette skal gjøres. Dårligere rutiner kan lett ødelegge den gode kvaliteten vannet hadde på beholderen.