Mattilsynet foreslår tiltak for å unngå for høyt inntak av energidrikker hos barn og unge

Anbefaler blant annet en øvre grense for koffeininnhold i energidrikker.

Bokser med energidrikk

Bokser med energidrikk Foto: Colourbox

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Mattilsynet utredet konkrete tiltak for å forhindre at barn og unge får helseskader som følge av et høyt inntak av energidrikker. Mattilsynet anbefaler innføring av en forskriftsfestet grense for hvor mye koffein energidrikker kan inneholde. Det anbefales at grensen skal være 32 mg koffein per 100 ml. I tillegg anbefales tiltak for å øke kunnskapsnivået om koffein og energidrikker, overvåking av utviklingen i markedet, og av barn og unges inntak av energidrikker og andre koffeinholdige mat- og drikkevarer.

Mattilsynets anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet er gitt blant annet på bakgrunn av en nylig overlevert risikovurdering av energidrikker og koffein, fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), utført på oppdrag fra Mattilsynet. Blant flere funn påpeker VKM at barn og unge som drikker energidrikker kan få både søvnproblemer og oppleve angst, uro og hjerteklapp hvis de drikker mye, spesielt over kort tid. Litt av og til, derimot, er ikke forbundet med slike negative helseeffekter.

Hovedårsaken til eventuelle negative helseeffekter ved et høyt inntak av energidrikker er innholdet av koffein. For andre stoffer i energidrikkene kunne ikke VKM finne noen åpenbar sammenheng med helserisiko.

– Vi anbefaler en rekke tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av et høyt inntak av energidrikker, men ikke lovpålagt aldersgrense, da vi mener det ikke eksisterer kunnskap som tilsier at dette er nødvendig. Heller ikke i andre skandinaviske land har myndighetene innført aldersgrense på energidrikker, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Mattilsynet ser positivt på signaler fra drikkevarebransjen om at de er åpne for å se på mulighetene for å utvikle mer forpliktende retningslinjer for selvregulering av energidrikkmarkedet. Mattilsynet ønsker å være i dialog med bransjen i et slikt arbeid.