Mikroplast i drikkevann

Norsk drikkevann har svært lave nivåer av mikroplast. Dette kommer fram etter en kartlegging av vannet fra norske vannverk. Folkehelseinstituttet har vurdert effekten på helsa.

 Foto: Colourbox.com

Norsk vann

Norsk Vann er interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge. Medlemmene er i hovedsak kommuner og kommunalt eide selskaper som utfører vann- og avløpstjenestene i Norge. Norsk vann finansieres av abonnentene gjennom årlige gebyrer vedtatt av kommunestyrene.

Resultatene viser at mengden mikroplast var null eller nær null. Folkehelseinstituttet har fulgt prosjektet fra start og foretatt en helsemessig vurdering av resultatene fra kartleggingen. Folkehelseinstituttet vurderer at mikroplast fra drikkevann vil bidra svært lite til den samlede mengden av mikroplast som vi utsettes for.

- Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, sier seniorrådgiver Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet.

Om kartleggingen

Drikkevann fra 24 vannverk er blitt analysert for mikroplast. Analysen omfatter prøver både fra vannkilden, i behandlet vann og vann ute fra ledningsnettet.

I studien er det lagt vekt på å få kartlagt drikkevannet til en stor andel av befolkningen, og vannverkene ble også valgt ut fra en vurdering av risiko og representativitet. Følgelig er de vannverkene hvor det var forventet å finne de høyeste nivåene av mikroplast i vannkildene, også med i undersøkelsen.

Kartleggingen er utført av bransjeorganisasjonen Norsk vann i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Folkehelseinstituttet (FHI), Miljødirektoratet og Mattilsynet har deltatt i styringsgruppen i prosjektet.

Mer informasjon

Norsk vann har publisert en nyhetssak i forbindelse med resultatene. Der framgår det også hvilke vannverk som har deltatt i undersøkelsen: Se Norsk Vann: Lite mikroplast i norsk drikkevann.

Se også Rapport om kartlegging av mikroplast ferdigstilt