Vannverkenes beredskap må bli bedre

Mattilsynet har sjekket beredskapen ved over 500 norske vannverk. 75 prosent av de undersøkte vannverkene har fått beskjed om å forbedre beredskapen, slik at de kan sikre innbyggerne trygt og godt vann i alle typer situasjoner.

 Foto: Colourbox.com

De alle fleste i Norge har i dag trygt og godt drikkevann, men vannverkene bruker for lite ressurser på å løse de langsiktige og uforutsette utfordringene og planlegge for fremtiden, mener Mattilsynet.

- Vi kan risikere at våre barn og barnebarn ikke kan ta nok vann og trygt vann for gitt, slik de fleste kan i dag, sier direktør Ole Fjetland.

God teknisk kontroll

Etter at Mattilsynet har vært på tilsyn hos vannverk over hele landet er konklusjonen to-delt:

De fleste av de undersøkte vannverkene har god kontroll på tekniske forhold som driftskontrollsystemer og IKT, kontroll av fysisk adgang, strømforsyning og varslingsrutiner. 

Samtidig har altså flertallet av de undersøkte vannverkene fått beskjed om å forbedre en eller flere deler ved beredskapen sin. Mange har ikke har gode nok rutiner for å øve på sine egne beredskapsplaner eller har ikke gjennomført og oppdatert risiko – og sårbarhetsanalyser.

Denne type beredskap er svært viktig for å sikre robuste vannforsyningssystemer som tåler ulike typer trusler og påkjenninger.

- En beredskapsplan kan være kjempegod på papiret, men er lite verdt hvis en aldri har prøvd den ut i praksis, sier Fjetland.

Vannverkseiernes ansvar

Det er vannverkenes ansvar å gjennomføre de forbedringene Mattilsynet har pålagt dem å gjøre. Mattilsynet skal følge opp at de faktisk gjør det:

- Vi er i gang med å stramme inn virkemiddelbruken for å bidra til å snu denne utviklingen. Men nøkkelen til å få det til ligger hos vannverkseierne selv, altså i stor grad kommunene. Vi tror det er lurt å sette i gang selv, og ikke vente på vedtak fra oss.

Om prosjektet

Mattilsynet har vært på tilsyn hos totalt 515 vannverk fordelt over hele landet. 80-90 posent av befolkningen i Norge mottar vann fra disse vannverkene.

På 416 vannverk (81 prosent) fant Mattilsynet avvik fra regelverket. Av disse fikk:

  • 385 vannverk (75 prosent) varsel om vedtak om å rette opp avvikene
  • 31 vannverk (6 prosent) påpekt den plikten de har til å følge regelverket
  • 99 vannverk (19 prosent) fikk ikke påvist noen brudd på regelverket.

Ler mer Mattilsynet - Rapport: Norske vannverks beredskap 2017