Advarer fortsatt gravide og små barn mot torsk fra Indre Oslofjord

Mattilsynet advarer fortsatt gravide, ammende og barn under 5 år mot å spise torsk fisket i Indre Oslofjord selv om en ny undersøkelse viser lave kvikksølvnivå. Først når flere undersøkelser bekrefter stabile lave kvikksølvnivå vil Mattilsynet oppheve advarselen. Det er trygt for alle andre å spise torsk.

Torsk

 Foto: Lauritzen og Westhammer, Norwegian Seafood Export Council, wwwt.seafood.no

Råd for at du skal kunne vurdere mattryggheten

Høyt inntak av miljøgifter har uheldige effekter på helsen. Effektene inntrer ikke før det har samlet seg opp en viss mengde av stoffet i kroppen. Derfor er det inntaket av miljøgifter over tid som har betydning.

Mattilsynet gir advarsler som fritidsfiskere/konsumenter av selvfangst kan støtte seg til for å vurdere om selvfangstet sjømat fra området er trygg. Mattilsynets advarsler er basert på vitenskapelige undersøkelser og vurderinger gjort av ekspertkomiteer.

Mattilsynet gir advarsler om å begrense inntaket av selvfangst når det er kjent at fisk og sjømat fra forurensede havner, fjorder og innsjøer har innhold av uønskede stoffer som overskrider grenseverdiene.

Undersøkt vanlige arter i fritidsfiske

På oppdrag for Mattilsynet har NIFES analysert innholdet av uønskede stoffer i vanlige arter i fritidsfiske; torskefilet og -lever, makrellfilet og taskekrabbe fra Oslofjorden. Fisket ble gjort mellom 2013 og 2015.

100 torsk fra fem ulike stasjoner i Oslofjorden ble undersøkt. Ingen inneholdt kvikksølv over Norge og EUs grenseverdi på 0.5 mg kvikksølv per kilo. Torsk fra området ved bykjernen hadde høyere konsentrasjoner enn i de andre områdene, delvis over 0,2 mg/kg. Torskeleveren inneholdt dioksin og dioksinlignende PCB over grenseverdien. Mattilsynet advarer alle mot å spise fiskelever fra selvfangst. 

Undersøkelsen av taskekrabber viste at klokjøttet var høyere enn i fisken, men for det meste under grenseverdien. Brunmaten inneholdt høye nivå av kadmium. Det er ikke grenseverdier for miljøgifter i brunmat. Mattilsynet råder forbrukere generelt om ikke å spise mye brunmat, mens gravide og ammende advares mot å spise brun krabbeinnmat. Makrellen inneholdt lave nivåer av både tungmetaller og organiske miljøgifter.

Les rapporten og mer om undersøkelsene hos NIFES: Ingen overskridelser over EUs grenseverdi i torsk fra Oslofjorden

Advarsel for å beskytte sårbare grupper

Mattilsynet har de siste årene registrert oppadgående innhold av kvikksølv i filet av kysttorsken. Mattilsynet advarer i dag gravide, ammende og små barn om ikke å spise kysttorsk fra Indre Oslofjord på grunn av forhøyete kvikksølvverdier.

- Selv om resultatene fra denne undersøkelsen viser lave resultater av kvikksølv i kysttorsken, vil vi avvente flere undersøkelser som kan vise at nivået av kvikksølv holder seg stabilt lavt, før det kan være aktuelt å endre advarselen, sier Lise Rokkones, seksjonssjef i Mattilsynet.

Mattilsynets advarsel baserer seg på tre miljøundersøkelser av Indre Oslofjord utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

 - Undersøkelsene viste at kvikksølvinnholdet i torsk fra Indre Oslofjord, det vil si fra Drøbak og inn, var lave i de i ytre deler av fjorden mens de var høyere i indre del, og de større torskene har fremdeles nivå over 0,2 milligram per kilo, forteller Rokkones

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert at særlig utsatte grupper som gravide, ammende og barn under fem år bør advares mot å spise torskefilet med slike nivåer. Kvikksølvinnholdet i sjømat er i stor grad i form av metylkvikksølv, og det kan i store mengder forårsake nevrologiske skader på foster og helt små barn.

Trygt for alle andre å spise torsk og annen fisk

Hun legger til at det er trygt for alle andre grupper å spise torsk fra Indre Oslofjord. Miljøundersøkelsene viser at all annen fisk og reker var langt under grenseverdiene.

- Det er derfor trygt å spise skrubbe, rødspette og reker fra Indre Oslofjord, forteller hun.

Ikke spis blåskjell fra indre havneområde

Undersøkelser av blåskjell viser lave eller middels nivå av alle miljøgifter bortsett fra PAH (polyaromatiske hydrokarboner) i blåskjell fra Oslos indre havneområde.

- Mattilsynet advarer derfor mot å spise blåskjell fra dette område, sier Rokkones.

Advarsler som gjelder

Advarslene som gjelder for Indre Oslofjord er:

Gravide og ammende, samt små barn under 5 år bør ikke spise filet av torsk fisket i Indre Oslofjord (det vil si innenfor Drøbak) siden torsken kan inneholde kvikksølv over anbefalt nivå.

Mattilsynet advarer også mot å spise blåskjell fra Oslos indre havneområde på grunn av forhøyede verdier av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). 

Se kart Miljøstatus - Indre Oslofjord

Du har ansvar for selvfangst

Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk må den som fisker og konsument selv ta ansvaret for både kvaliteten og for at maten er trygg.

- Vi anbefaler derfor at fritidsfiskere sjekker advarslene på Matportalen for å se om det er advarsler i området de skal fiske, sier Rokkones

Les mer:

Oversikt over havner, fjorder og innsjøer med forurensning

Trygg fisk der du fiskar? Last ned appen Miljøstatus

Før sanking av blåskjell må du alltid huske først sjekke blåskjellvarselet for om det er registrert algegifter i skjell i området. Her finner du Blåskjellvarsel

Last ned fra App store - blåskjellapp'en fra Mattilsynet