Ikke spis fisk og sjømat fra områder med oljeforurensning

I forbindelse med oljeutslippet fra forliset av KNM Helge Ingstad anbefaler Mattilsynet at det ikke fiskes/fangstes i synlig oljeforurenset område. Fisk og skalldyr blir forurenset når den dras opp gjennom oljefilmen som ligger på overflaten.

Colourbox.com

Fisk og sjømat som lukter/smaker olje skal ikke spises. Publikum bør ikke spise skjell, snegler og krabbe i områder der det har vært observert olje.

Mat som omsettes skal være trygg og også overholde alle grenseverdier som er satt i regelverket. Alle virksomhetene som er involvert har et selvstedig ansvar for å sikre dette. Når det gjelder fisk og sjømat om er fangstet til eget bruk, må fisker/konsument selv ta ansvaret for at maten er trygg.

Oljeutslipp kan føre til at fisk og sjømat forurenses med PAH (Polysykliske aromatiske hydrokarbon)

Det synes som om villfisk unngår oljeforurenset vann, men oppdrettsfisk vil ikke være i stand til å unnslippe oljen. Fisk har evne til å bryte ned PAH i lever og skille ut nedbrytingsprodukter via gallen. Tidligere undersøkelser har også vist at det ikke ble påvist PAH i oppdrettslaks fra oljeforurenset område. Fisk som ikke lukter eller smaker olje er ikke farlig å spise selv om den er fisket i et område der det kan ha vært oljeforurensning. Når den synlige oljeforurensningen er borte, er det ikke lenger PAH-rester i fisken og fisken kan spises selv om området har vært oljeforurenset.

Virvelløse dyr, som skjell og krepsdyr vil trolig være mer utsatt i forbindelse med oljesøl fordi de mangler avgiftningsmekanismene som fisk har. Skjell vil være mest utsatt for PAH-forurensning fordi de filtrerer store mengder vann og akkumulerer miljøgifter.

For å være på den sikre siden, bør man ikke spise skjell, snegler, krabbe og hummer i områder der det har vært observert olje inntil prøver som er tatt i området er ferdig analysert, og nivåene av PAH er under grenseverdien.

Bakgrunn

Fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet SOLA TS kolliderte 08.11.2018 kl. 04 00 nord for Sture-terminalen i Øygarden kommune. SOLA TS fikk mindre skader som følge av sammenstøtet, mens KNM Helge Ingstad ble påført betydelige skader. Fartøyet hadde ca. 33 m3 fuel til helikopter om bord, hvorav ca. 10 m3 sannsynligvis lakk ut i de første timene etter kollisjonen. Fartøyet inneholder fortsatt 380 m3 marine diesel (MDO), i tillegg ca 30m3 andre oljetyper ombord. Det er hittil begrenset utslipp til sjø, men likevel synlig skinn på havoverflaten. Utslipp har til dels samlet seg i enkelte viker nord for skadestedet.

 

Se også Havforskningsinstituttet: KNM Helge Ingstad: Ingen funn av oljekomponenter i oppdrettslaks (13.12.2018)