Undersøkelse av torskelever:

Fraråder fiskelever fra selvfangst

Mattilsynet fraråder de som fisker til eget bruk fra å spise lever av fisk tatt i skjærgården. Unntaket er torsk som befinner seg på åpent hav. Advarselen gis på bakgrunn av en ny undersøkelse av torskelever fra 15 havner og fjorder og at det er fastsatt grenseverdi for summen av dioksiner og dioksinlike PCB i fiskelever.

Fiskelever

 Foto: Mattilsynet

Advarselen gis på bakgrunn av en ny undersøkelse av torskelever fra 15 havner og fjorder og at det er fastsatt grenseverdi for summen av dioksiner og dioksinlike PCB i fiskelever.

- Vi erstatter tidligere advarsler mot å spise fiskelever fra noen forurensede havner og fjorder med et generelt råd til publikum. Det er fordi nye undersøkelser viser at fiskelever fra mange steder langs kysten inneholder miljøgifter over den grenseverdien som EU har satt, forteller Friede Andersen, seksjonssjef i Mattilsynet. 

Ingen akutt helsefare

Høyt inntak av miljøgifter har uheldige effekter på helsen. Effektene inntrer ikke før det har samlet seg opp en viss mengde av stoffet i kroppen. Derfor er det inntaket av miljøgifter over tid som har betydning.

- Lang tids eksponering for lave doser kan forårsake for eksempel kreft, skader på arvestoffet, redusert evne til læring, forandringer i hormonbalansen og skader på foster, sier Andersen.

Råd for at du skal kunne vurdere mattryggheten

Mattilsynet gir råd som fritidsfiskere/konsumenter av selvfangst kan støtte seg til for å vurdere om selvfangstet sjømat er trygg. Mattilsynets råd er basert på vitenskapelige undersøkelser og vurderinger gjort av ekspertkomiteer. 

- Mattilsynet gir råd om å begrense inntaket av selvfangst når det er kjent at fisk og sjømat fra forurensede havner, fjorder og innsjøer har innhold av uønskede stoffer som overskrider øvre grenseverdier, sier Andersen. 

Undersøkelsesfunn

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) har på oppdrag fra Mattilsynet undersøkt innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever fra 15 havner og fjorder. 11 av disse ligger mellom Tønsberg og Karmsundet. I tillegg er Svolvær, Narvik, Hammerfest og Honningsvåg undersøkt.

Med unntak av Honningsvåg, var det ingen av områdene som hadde gjennomsnittsnivåer av sum dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever som var under den fastsatte øvre grenseverdi for sum dioksiner og dioksinlignende PCB på 25 ng TE/kg våtvekt.

Du har ansvar for selvfangst

Det er ikke tillatt å omsette fiskelever til folkemat når innholdet av sum dioksiner og dioksinlignende PCB overskrider 25 ng TE/kg våtvekt. Det har alle leddene som omsetter næringsmidler ansvar for.

- Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk, må fisker/konsument selv ta ansvaret både for kvaliteten og for at maten er trygg, avslutter Andersen.