Merking av mat

For at du som forbrukar skal kunne velje mellom ulike næringsmiddel på marknaden, finst det detaljerte reglar for korleis mat og drikke skal merkjast, for eksempel med ingrediensliste, vekt og haldbarheit.

 Foto: Colourbox.com

Matmerking skal gi forbrukarar høve til å vite kva mat og drikke inneheld, og kor lenge varene held seg. Merkinga skal også i mange tilfelle gi informasjon om eigna oppbevaring og korleis maten skal lagast til.

Merkinga skal vere lett synleg og lett å forstå. Merkinga skal vere på norsk. I unntakstilfelle kan dansk eller svensk aksepterast, men berre dersom stavinga liknar den norske.

Matvarer skal vere merkte med namn og adresse til den som produserer eller forhandlar produktet.

Merkinga skal gi forbrukarane høve til

 • å kunne foreta velgrunna valg
  Merking skal gjere det lettare å samanlikne dei ulike produktane. Forbrukaren kan samanlikne næringsinnhaldet på ulike produkt til dømes innhaldet av fett og energi. I ingredienslista skal det stå kva for ingrediensar produktet inneheld. I dei fleste tilfella skal det gå fram av emballasjen kor mykje av ein karaktergivande ingrediens eller kategori av ingrediensar, for eksempel kjøtt i ei kjøttpølse som er brukt.

 • å unngå ting ein ikkje toler
  Ingredienslista skal gi nødvendige opplysningar om kva produktet inneheld. Dette er for eksempel viktig for dei som er allergiske eller overfølsame.

 • å unngå gammal mat
  Dei fleste næringsmiddel skal merkjast med ”Best før + dato” og opplysningar om korleis matvara skal lagrast. Mat som fort blir skjemd, skal merkjast med ”Siste bruksdag”.

 • å vite kven du skal kontakte
  Alle næringsmiddel skal merkjast med namn og adresse til den som har anten framstilt, eller forhandla vara. I visse tilfelle skal næringsmiddel merkjast med opphavsland.

Kvar vender du deg dersom du har spørsmål?

 • Dersom du har spørsmål om merking av næringsmiddel, kan du først vende deg til butikken der du kjøpte vara.
 • Du kan også ta direkte kontakt med produsenten. Det skal alltid vere ført opp ei adresse på emballasjen.
 • Dersom du har mistanke om at merkinga er feil eller villeiande, kan du kontakte Mattilsynet.

Se video: Riktig merking av mat