Dyrevelferd i økologisk husdyrhold

Dyrevelferd er en grunn til at mange velger et økologisk kosthold. Men hva innebærer egentlig økologisk husdyrhold? Hvilke regler og anbefalinger må og bør produsentene følge for å sikre god velferd for husdyr i økologisk drift?

Kyr på beite

I den økologiske forståelsen av dyrevelferd er hensynet til dyrenes egenart og mulighet for utfoldelse i samsvar med dyrets natur viktig. Det er høy grad av systemtenking, hvor samspillet mellom dyr og dyras omgivelser (atferd, fôr, miljø) betones. Dyrevelferd handler om dyrs livskvalitet.

På nettstedet gis det svar på en del av dette. Dyrevelferdssidene er bygd opp med emneområder etter tradisjonelle dyregrupper i landbruket. Storfé, sau/geit, svin, fjørfé, hest, rein og fisk er hovedtemaer.