Er økologisk mat tryggere enn konvensjonell mat?

Både økologisk og konvensjonell mat er trygg å spise. Om det drives økologisk eller konvensjonelt ser ikke ut til å bety noe for innholdet av tungmetaller eller andre miljøgifter i mat. Økologisk og konvensjonell mat ser også ut til å ha lik risiko for å kunne inneholde sykdomsframkallende bakterier som E. Coli og Salmonella.

Den økologiske maten inneholder vesentlig mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonell mat.

 Foto: Colourbox.com

Om kunnskapsoppsummeringen av økologi

  • Ser på hvordan økologisk mat og produksjon virker inn på helsen til både folk, dyr og planter
  • Utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), på oppdrag fra Mattilsynet
  • Bygger på nasjonal og internasjonal forskning av betydning for norske forhold
  • Mattilsynet vil bruke rapporten til å gi forbrukerne bedre informasjon, veilede næringen og som grunnlag i det nasjonale og internasjonale regelverksarbeidet

Kontroll av plantevernmiddelrester

I følge Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram er det med ett unntak i 2010, ikke funnet plantevernmiddelrester i norske økologiske næringsmidler. Det har også vært svært få funn (1-3 pr år) i importerte varer. I konvensjonelle produkter blir det årlig funnet små mengder av plantevernmiddelrester i 50-60 prosent av prøvene

Det viser en kunnskapsoppsummering om økologisk mat og produksjon, laget av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM, 2014), på oppdrag fra Mattilsynet.

Ulik driftsform – like trygt 

Økologisk produksjon innebærer at dyra er mer ute, men rapporten viser at det ikke øker risikoen for at den økologiske maten skal inneholde mer sykdomsframkallende bakterier. Generelt er det lav forekomst av slike bakterier hos dyr i Norge, både hos tamme og ville dyr.

I Norge brukes det lite antibiotika i husdyrproduksjonen. Om produksjonen er økologisk eller konvensjonell betyr derfor lite for risikoen for å utvikle resistens mot antibiotika, både hos dyr og mennesker. I land med høyere forbruk av antibiotika enn Norge, viser hovedandelen av studiene at det er lavere antibiotikaresistens i økologiske produkter.

Mindre plantevernmiddelrester i økologisk mat

Den økologiske maten inneholder vesentlig mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonell mat, siden det ikke er tillatt å benytte kjemiske plantevernmidler i økologisk produksjon. Grenseverdiene er satt lavt og med gode sikkerhetsmarginer, og VKM vurderer derfor at både konvensjonell og økologisk mat er trygg. Det er ingen vitenskapelig metode for å beregne mulige kombinasjonseffekter ved flere ulike plantevernmidler i mat, men det pågår internasjonalt arbeid med å få på plass modeller for å beregne hvilke stoffer vi utsettes for og hvilken risiko det utgjør.

Varierende innhold av muggsoppgifter

Økologisk eplejuice har i noen internasjonale studier vist høyere innhold av muggsoppgiften patulin enn konvensjonell eplejuice, mens flere andre studier ikke har vist noen forskjell. Årsaken kan være sammensatt, siden muggsoppgiften er veldig sensitiv for høsteteknikk, lagringsforhold og fremstillingsmetoder som er uavhengig av om det drives økologisk eller konvensjonelt. Økologisk korn inneholder mindre av enkelte muggsoppgifter (HT2 og T2) enn konvensjonelt korn. For innhold av muggsoppgiften DON viser halvparten av studiene ingen forskjell, mens den andre hovedandelen viser lavere innhold i økologisk korn. Dyrkingspraksis med mer vekstskifte, pløying og lavere plantetetthet, ser ut til å bidra til lavere oppblomstring av muggsoppgifter. Det kan være årsaken til at det er lavere funn av muggsoppgifter i økologisk korn. VKM viser til at spedbarn og barn som spiser mye kornprodukter risikerer at inntaket av muggsoppgifter overstiger tolerabelt daglig inntak. Grenseverdiene er satt med stor sikkerhetsmargin, så overskridelse betyr ikke helseskade.