Zoonoser

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

En liten gutt sitter sammen med to hvite geitekillinger

Overføring av zoonoser kan skje ved direkte kontakt med smittebærende dyr. Foto: Mattilsynet

Begrepet zoonose er av gresk opprinnelse, og er sammensatt at to ord; zoo – som betyr dyr, og nosos – som betyr sykdom.

Begrepet ble først tatt i bruk i Tyskland i forrige århundre, og ble benyttet når leger beskrev sykdommer hos pasienter som hadde vært i kontakt med dyr, og som sannsynligvis hadde smittet via disse. 

Zoonoser forårsakes av ulike typer smittestoff som virus, bakterier, sopp, parasitter og prioner.

Eksempler på zoonoser

Hvordan smitter det?

Overføring av smittestoffer fra dyr til mennesker kan skje på ulike måter. Overføring ved direkte kontakt med smittebærende dyr forekommer, men indirekte smitte er mer vanlig og kan skje gjennom maten vi spiser.

Spesielt via mat som kommer fra dyr (kjøtt, egg og melkeprodukter), men også via vann og  frukt/grønnsaker som har blitt forurenset av smittestoff fra gjødsel eller kloakk. Indirekte smitte kan også foregå via en såkalt vektor – for eksempel blodsugende flått eller mygg - som har fått smittestoffet fra varmblodige dyr og som kan videreføre det til andre dyr, og mennesker.

Ved mange zoonoser blir de smittede dyrene ikke selv syke, men fungerer som friske bærere av smittestoffene.

Forekomsten av zoonoser avhenger av mange ulike faktorer som klima og landskapstype, villfauna, landbruk og industriell utvikling, kostvaner, hygieniske forhold, demografiske forhold, internasjonal handel og turisme.

Hvordan bekjempes zoonoser?

Zoonosene bekjempes først og fremst ved å bryte smittekjeder, helst så tidlig på veien fra "jord – til - bord" som mulig. I en kretsløpssammenheng må vi ta hensyn til dette når for eksempel husdyrgjødsel tilbakeføres til åkrene, som gjødsel for mat til mennesker og fôr til dyr. 

I Norge har flere zoonoser blitt bekjempet gjennom omfattende innsats fra myndigheter, husdyrholdere og industri, samt bevisstgjøring av forbruker. For mange zoonoser er det meldeplikt, det vil si at sykdomstilfeller skal meldes til myndighetene.

Ved mistanke om zoonoser hos mennesker eller dyr er det nødvendig å kontakte lege eller veterinær for prøvetaking, behandling og eventuelt smittesporing og rapportering.

Rundt 5.000 sykdomstilfeller som skyldes zoonoser rapporteres hos mennesker i Norge hvert år. Det reelle tallet er sannsynligvis betydelig høyere.