Hva påvirker mugg og muggsoppgifter i korn?

Muggsopp i slekten Fusarium utgjør et problem i korn. Soppen kan produsere muggsoppgifter som kan gjøre både dyr og mennesker syke. Her kan du lese mer om faktorer knyttet til dyrkningsmåte og klima.

Gul havreåkermed grønne gressstrå foran

Muggsopp smitter korn ute i åkeren.

Fusarium-muggsopp smitter korn ut i åkeren. Vekstskifte, det vil si variasjon i hva som dyrkes på samme areal, er vist å være en god måte for å begrense smittepresset av Fusarium. Høyere konsentrasjoner av muggsoppgifter kan påvises i korn der det har vært dyrket korn gjennom flere sesonger, enn der man veksler mellom korn og andre vekster som gras og grønnsaker.

Pløying av jorda reduserer tilgjengeligheten av Fusarium og er således også et viktig tiltak for å unngå denne muggsoppen og soppgiftene de produserer i kornet. Det oppfordres til redusert jordbearbeiding som et viktig miljøtiltak mot jorderosjon, men man kan da samtidig risikere mer Fusarium i kornet som fra slike åkere.

Bruk av pesticider mot sopp i kornet hinder utviklingen av diverse muggsopp, men har begrenset eller ingen effekt mot arter av Fusarium som produserer viktige muggsoppgifter (mykotoksiner) som deoksynivalenol (DON), HT-2 toksin og T-2 toksin. Dermed kan balansen mellom ulike mikroorganismer bli endret og giftproduserende muggsopp bli et større problem. Disse toksinene kan først og fremst føre til fordøyelsesproblemer hos dyr og mennesker. HT-2 og T-2 er sterkere giftstoffer enn DON og kan også gi sår i hud og slimhinner og svikt i immunforsvaret. 

Det er vist at økologisk dyrket korn kan inneholde mindre Fusarium og muggsoppgifter enn konvensjonelt dyrket korn. Dette er også vist er graden av jordbearbeiding er sammenlignbar. I økologisk korndyrking er det  et gjennomtenkt vekstskifte, og det brukes ikkekjemiske plantevernmidle..

  Når det gjelder klimafaktorer, ser det ut til at varm juli måned fremmer giftproduserende fusariumarter, mens kaldt og fuktig vær før korntresking er av særlig betydning for at soppen skal produsere muggsoppgifter.

Klimaet er svært viktig for utviklingen av muggsoppgifter i kornet. Mye nedbør rundt blomstringen av kornet som gjerne skjer i juli måned, øker innholdet av Fusarium i kornet. Fuktig vær på ettersommeren før tresking av kornet gir også mer Fusarium. Imidlertid virker klimaet noe forskjellig på ulike Fusarium-arter. De artene som produserer DON ser ut til å lage større problemer ved fuktig vær. De som produserer HT-2 og T-2 ser ut til å kunne dominere ved varmere og tørrere vær.