Rapport fra overvåkning i 2016:

Få overskridelser av grenseverdiene for radioaktivitet i norsk mat

Overvåkningen som Mattilsynet og Strålevernet gjorde i 2016 viste at kun enkelte prøver av sauekjøtt og én brunost hadde for høye verdier av radioaktivitet.

Sau som beiter på fjellet

Om dyr som har gått på utmarksbeite har nivåer av radioaktivt cesium over grenseverdiene må dyrene fôres ned før slakting slik at nivåene i kjøttet kommer under grenseverdien. Foto: Mattilsynet

I 2016 var det 30 år siden ulykken i kjernekraftverket i Tsjernobyl. Den radioaktive forurensingen som fulgte med regn og vind rammet deler av Norge og stoffet cesium-137 finnes fortsatt i kretsløpet i naturen, og i noen typer mat fra områder hvor nedfallet var størst.

900 prøver av dyr og matvarer

Mattilsynet og Strålevernets overvåkningsprogrammer som måler radioaktiv forurensing i norsk mat viste svært få overskridelser av grenseverdiene i 2016. Det ble tatt ut 900 prøver av sauekjøtt, reinkjøtt, drikkevann og lokalmat produsert i de utsatte områdene. Overvåkningen omfatter også viltvoksende sopp og bær, i husdyr på utmarksbeite og kontroll av sau og rein.

Radioaktivitet i kjøtt avhenger av soppforekomst på beite

Det var variable soppforekomster i 2016, og nivåene av cesium-137 i kjøtt og melk var middels høye sammenlignet med resultater fra de siste årene. 

Måling av sau fra utmarksbeite viste nivåer av radioaktivt cesium over grenseverdien i seks fylker og 28 kommuner. I disse besetningene måtte dyrene fôres ned mellom en og fem uker før slakting for at nivåene i kjøttet skulle komme under grenseverdien. Det var få overskridelser i kjøttprøver tatt ut fra saueslakt. Kun 1 % av sauekjøttet som ble undersøkt overskred grenseverdien på 600 Bq/kg.

Resultatet fra måling av rein viste også at nivåene var godt under grenseverdiene på 3000Bq/kg. 

Folk flest trenger ikke å tenke på radioaktivitet når de planlegger kostholdet sitt

Det er utarbeidet egne kostholdsråd for de som spiser mye viltkjøtt og ferskvannsfisk eller plukker mye sopp og bær i områder som fikk mye radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl-ulykken. Se Mat forurenset med radioaktivitet.

Les mer Mattilsynet.no: Radioaktivitet i norsk mat - resultater fra overvåkningen av dyr og næringsmidler 2016