Lite rester av plantevernmidler i mat

Innholdet av plantevernmiddelrester i mat på det norske markedet er lavt. Det er flest funn av plantevernmiddelrester i mat som importeres fra land utenfor Europa, viser Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram.

 Foto: Erling Fløistad, NIBIO

Det er fastsatt grenseverdier for innhold av plantevernmiddelrester i næringsmidler, for å sikre at maten er trygg og at plantevernmidler blir brukt på riktig måte. Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av dette, i samarbeid med NIBIO.

– Igjen ser vi at innholdet av plantevernmiddelrester i matvarer er lavt. Overvåkingsprogrammet bekrefter særlig den gode situasjonen vi har for produksjonen av frukt og grønnsaker i Norge, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

I 2021 ble det analysert 1107 prøver av vegetabilske produkter og animalske produkter fra landdyr   som del av overvåkingsprogrammet. Av disse ble 24 prøver (2,2 prosent) vurdert til å være overskridelser av grenseverdien. En overskridelse er funn over grenseverdi etter fratrekk av analyseusikkerhet.

– Overskridelser av grenseverdiene representerer i de fleste tilfeller ikke akutt helsefare for forbruker, men er et brudd på regelverket og må følges opp, sier Sletta.

Færrest funn i norske matvarer

Mat dyrket i Norge inneholder gjennomgående færre plantevernmiddelrester enn produkter fra andre land. 68 prosent av prøvene av norske produkter var helt uten funn av plantevernmiddelrester. Til sammenligning var 35 prosent av prøvene fra resten av EU/EØS uten funn, og 30 prosent av prøvene fra resten av verden.

Det var ingen overskridelser av grenseverdi i norske matvarer. I 0,5 prosent av prøvene fra EU/EØS var det overskridelser (to prøver), og i 5,7 prosent av prøvene fra resten av verden (22 prøver).

Overskridelsene ble funnet i appelsiner, bladpersille, bringebær, tørkede bønner, chilipepper, fersken, hvetemel, kirsebær, litchi, mandariner, pomelo, ris, spinat, stjernefrukt og vårløk.

Følger med på kombinasjonseffekter

Det ble påvist rester av plantevernmidler i 57 prosent av prøvene, og rester av flere enn ett plantevernmiddel i 39 prosent.

Rosiner er et av produktene hvor man ofte finner rester av flere ulike plantevernmidler. I én prøve av rosiner fra USA ble det funnet rester av 16 ulike stoffer (13 ulike plantevernmidler), men ingen av funnene var over grenseverdi. 

– Det er ikke uvanlig at det påvises rester av flere plantevernmidler i én og samme matvare, og derfor trenger vi mer kunnskap om mulige negative kombinasjonseffekter, sier Sletta.

Få funn i økologiske produkter

Det var i 2021 få funn av plantevernmiddelrester i økologiske produkter. I to av 119 prøver ble det påvist rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon.

Det ble gjort ett funn var rester av klorpyrifos i sesamfrø fra India. Overskridelsen ble vurdert å kunne medføre akutt helsefare for forbruker, og produktet ble trukket tilbake fra markedet.

Det ble også gjort ett funn var rester av propamokarb i spinat fra Italia. Italienske myndigheter vurderte at funnet skyldtes uunngåelig forurensning, og dermed ikke var et brudd på økologiregelverket.

Fakta om grenseverdier

Hvis det påvises rester av et plantevernmiddel/stoff i en prøve, defineres det som et funn. Hvis funnet er over grenseverdien (Maximum Residues Level/MRL), vurderer Mattilsynet måleusikkerheten. Dersom funnet er over grenseverdien etter fratrekk av måleusikkerheten, defineres det som en overskridelse. Ved overskridelser vurderer Mattilsynet om inntak av matvaren kan medføre helsefare for forbruker.

I 2021 ble det påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 39 prøver (3,5 prosent). Av disse ble 24 prøver (2,2 prosent) vurdert til å være overskridelser etter korrigering for måleusikkerhet.

Les sammendraget og rapporten på Mattilsynet.no