Hvis det er påvist giftige blåskjell, gjelder dette da også andre skjell?

Blåskjell som er åpnet

 Foto: iStockphoto

Algegifter i Norge

Algegiftene som forekommer langs norskekysten er hovedsaklig "Diarrhetic Shellfish Poisoning" (DSP) toksiner og "Paralytic Shellfish Poisoning" (PSP) toksiner. Disse giftstoffene gir henholdsvis diarésykdom og paralyse ved lammelser som påvirker nervesystemet.

Algene som produserer DSP er av slekten Dinophysis spp., og PSP produseres av alger fra slekten Alexandrium spp. I tillegg ser man etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap.

Blåskjell er indikatorart

For giftene DSP og PSP er blåskjell en god indikatorart. Hvis blåskjellene er fri for gift, viser erfaringen at andre arter (flatøsters (naturlig i Norge), o-skjell, kamskjell, hjerteskjell osv.) også er fri for gift. Det forutsetter at skjellene plukkes i nærheten av uttaket for blåskjellprøvene, og på samme dyp.

Det samme gjelder når vi advarer mot å ikke spise skjell.

Spesielt for kamskjell

For kamskjell vet vi imidlertid at det hovedsakelig er giften ASP som er kritisk. ASP er en gift som produseres av blant annet algen Pseudonitzschia, og gir hukommelsestap (amnesi) i tillegg til forskjellige problemer med fordøyelsen. Kamskjell er mer mottakelige enn blåskjell for denne giften, og blir mer giftige enn blåskjell i det samme området.

I Norge har det vært svært lite problemer med ASP, men dersom det finnes høye verdier av algen som produserer ASP i et området, vil det også være sannsynlig at kamskjellene i det området er giftige.

Ved funn av ASP langt over faregrensen, advarer vi spesielt mot dette.

Spesielt for stillehavsøsters

Se egne råd.

Relaterte spørsmål og svar