Få overskridelser av grenseverdier for plantevernmiddelrester i frukt og grønt i 2008

I 2008 var det ingen overskridelser av grenseverdier for rester av plantevernmidler i norskproduserte produkter. Nivåene var også lave i importerte varer, med unntak av noen eksotiske grønnsaker fra Thailand og Vietnam. Det viser Mattilsynets stikkprøvekontroll av frukt, grønnsaker og korn.

I 2008 har Mattilsynet analysert totalt 1502 prøver av frisk frukt, grønnsaker, korn, samt bearbeidete næringsmidler inklusive barnemat.

Det ble ikke påvist overskridelser av grenseverdier i norskproduserte produkter. Det ble ikke påvist noen rester av plantevernmidler i barnemat. I to økologiske prøver, henholdsvis appelsiner fra Spania og sitroner fra Italia, ble det funnet rester av plantevernmidler som ikke er tillat brukt i økologisk produksjon. Brudd på økologiregelverket følges opp av Debio som er delegert myndighet på økologiområdet.

Det ble tatt ut totalt 61 prøver i et eget prosjekt som omfatter produkter fra Thailand og noen få prøver fra Vietnam. Thailandprosjektet er en del av et nordisk samarbeid. 26 prøver (43 prosent) i prosjektet hadde overskridelser av grenseverdier for rester, og det ble også påvist helsemessig betenkelige stoffer. Funn i til sammen 9 prøver fra Thailand av auberginer (3), bønner med belg (3), bladkål, bladsalat og mango ble vurdert å kunne medføre ”akutt helsefare”. At et funn er vurdert å kunne medføre ”akutt helsefare” betyr ikke nødvendigvis at helseeffekter vil utløses hos forbruker, men at sikkerhetsmarginene for dette er redusert. De aktuelle partiene var små og hadde ikke vært omsatt i de store matvarekjedene. Mattilsynets aktuelle distriktskontorer følger opp importørenes internkontrollsystemer. Virksomheter er ansvarlige for at næringsmidlene de importerer eller omsetter er helsemessig trygge og det er ikke lov å omsette næringsmidler om de inneholder rester av plantevernmidler over grenseverdien.

Resultatene for 2008 viser at frukt og grønnsaker som omsettes i Norge fortsatt har et lavt nivå av rester av plantevernmidler. Fra et helsefaglig synspunkt kan det konkluderes at restnivået av plantevernmidler i norskproduserte og importerte vegetabiler anses å representere en ubetydelig helsefare for forbruker sammenliknet med de mange positive helseeffektene ved konsum av frukt og grønnsaker.

Det gjøres oppmerksom på at årsrapporten for 2008 ble endret 30.juni 2009 fordi det ble oppdaget noen feil i vedlegg 4 som nå er rettet.