Få overskridelser av grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat

Resultatene fra Mattilsynets overvåkingsprogram i 2010 viser for tredje år på rad ingen overskridelser av grenseverdier for rester av plantevernmidler i norskprodusert mat. Nivåene var også lave i importerte varer.

Dette skjer på tross av at det søkes etter mange flere plantevernmidler enn tidligere og at flere grenseverdier er satt til deteksjonsgrensen (lavest påvisbart nivå).

I 2010 ble det totalt analysert 1492 prøver av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkter og korn/ris fra 63 forskjellige land. 68 prosent av prøvene var importerte næringsmidler og 32 prosent norskproduserte næringsmidler.

Resultatene viser at frukt og grønnsaker som omsettes i Norge har et lavt nivå av rester av plantevernmidler. Fra et helsefaglig synspunkt kan det generelt konkluderes at restnivået av plantevernmidler i norskproduserte og importerte vegetabiler anses å representere en liten helsefare for forbruker, sammenliknet med de mange positive helseeffektene ved konsum av frukt og grønnsaker.

Av de analyserte prøvene av frukt, grønnsaker og animalske produkter var 46 prosent uten påvisbare rester av plantevernmidler. Gjeldende grenseverdi ble overskredet i 1,5 prosent av prøvene. Ingen av overskridelsene ble vurdert å kunne medføre umiddelbar helsefare etter inntak av produktet. Alle funn av plantevernmiddelrester ble fulgt opp av Mattilsynet.

Det ble ikke påvist overskridelser av grenseverdier i norskproduserte produkter. Det ble heller ikke påvist noen rester av plantevernmidler i barnemat. Seks prøver av norske produkter påviste rester av plantevernmiddel som ikke er tillatt å bruke i produktet som var prøvetatt. De aktuelle virksomheten ble fulgt opp av Mattilsynet og to av tilfellene ble avkreftet. Av 107 prøver av økologiske produkter ble det påvist rester av plantevernmidler i fire prøver. I 2010 ble det tatt ut 29 prøver av rosiner i et eget prosjekt, 23 av prøvene viste funn av plantevernmidler men ingen overskred de veiledende grenseverdiene.

Virksomhetene er ansvarlige for at næringsmidlene de omsetter er helsemessig trygge og det er ikke lov å omsette næringsmidler som inneholder rester av plantevernmidler over gitte grenseverdier.

Les hele saken