Fortsatt få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet

Mattilsynets tilsynsprosjekt viser at det er få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet. I 2013 ble det påvist ulovlig GMO-innhold (genmodifisert) i 4 av totalt 63 prøver av næringsmidler.

To maiskolber

I 3 prøver av næringsmidler ble det påvist et ulovlig innhold av EU-godkjent GMO over grenseverdiensom er satt til 0,9 prosent. I tillegg ble det gjort ett funn av den ulovlige (ikke EU-godkjente) GMOen Bt176 i en prøve av upoppet popcorn. Alle de 4 produktene ble fjernet fra det norske markedet. I fôrvarer og såvarer ble det ikke gjort funn i av ulovlig genmodifisert materiale i 2013. Totalt ble det tatt ut 113 prøver i prosjektet.

Konklusjonen er at innholdet av ulovlige mengder med genmodifisert materiale i næringsmidler på det norske markedet er lavt. Mange varer inneholder imidlertid små mengder med EU-godkjente GMOer. Disse GMOene er risikovurdert og i EU, og er vurdert som helsemessig trygge.

Rapporten fra tilsynsprosjektet er utarbeidet av Mattilsynet og Veterinærinstituttet i fellesskap. Mattilsynet var ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for GMO-analyser og har hatt ansvar for laboratorieanalysene. Formålet med tilsynsprosjektet har i første rekke vært å sjekke om virksomhetene som produserer og importerer varer følger det norske regelverket for genmodifiserte varer.

Sporforurensning

Mange av prøvene i tilsynsprosjektet inneholdt spormengder av genmodifisert materiale, det vil si at varene som ble analysert inneholdt små mengder genmodifisert materiale. Disse funnene skyldes i hovedsak forurensning fra varer med GMO-innhold. Spormengder av GMO ble funnet i om lag 1/5 av næringsmiddelprøvene, og i litt under halvparten av fôrprøvene. Resultatene fra fjorårets tilsynsprosjekt avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år.

Bedring i rutinene

Kontrollen av dokumentasjonen som er innhentet i 2013 viser at 15 prosent av virksomhetene som Mattilsynet undersøkte har manglende eller ikke gode nok rutiner for å forhindre innblanding av genmodifisert materiale. Dette er en bedring i forhold til tidligere år. Virksomheter som fortsatt har mangler må utarbeide bedre rutiner i sine internkontrollsystemer. Mattilsynet følger opp disse virksomhetene.

Hva sjekket Mattilsynet?

Prøvene som er samlet inn består hovedsakelig av råvarer og lite bearbeidede produkter som inneholder mais eller soya, da det er disse planteartene det dyrkes størst andel genmodifiserte varianter av i verden. I tillegg er noen ris- og linfrøprodukter undersøkt. Vurderingene av dokumentasjon knyttet til fravær av genmodifisert materiale og virksomhetens internkontrollsystem, inngår som en viktig del av tilsynsarbeidet. Det er viktig at virksomhetene arbeider for å tilstrebe en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter.

I tillegg ble det sjekket fôrvarer og såvarer.

Rapport -Tilsyn med genmodifisering 2013 

Kontaktperson i Mattilsynet:
Øygunn Østhagen, seniorrådgiver i Seksjon for planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 85/98 62 29 31