Gode resultater etter Mattilsynets kontroll av rakfiskprodusenter

De fleste rakfiskprodusenter og virksomheter med innlandsfisk som råvare, har gode rutiner som ivaretar produksjon av trygge produkter. Det viser tilsyn Mattilsynet har gjennomført.

Rakfisk med purreløk anrettet på fat

 Foto: Mattilsynet

Høsten 2021 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med 53 rakfiskprodusenter og virksomheter som bruker innlandsfisk som råvare. Dette utgjør ca. 80 % av de de virksomhetene Mattilsynet har i sitt register, og som produserte denne sesongen.

- Målet var å undersøke om virksomhetene følger regelverket, og om de ivaretar ansvaret sitt for at forbrukerne får trygge fiskeprodukter. Vi la spesielt vekt på om virksomhetene har styring med farene og om de gjennomfører prøvetaking for Listeria, sier Aud Drotningsvik, som har vært prosjektleder for kampanjen.

Mange uten merknader

Sju av ti fikk ingen merknader. I tillegg ble det ikke avdekket forhold som ga grunnlag for å vurdere produksjonsmåtene som utrygge.

Der Mattilsynet fant avvik må produsentene rette dem opp. Enkelte må jobbe videre med styringssystemet og forbedre fareanalyse, dokumentasjon og prøvetaking.

- Vår vurdering er derfor at de fleste produsenter har nødvendig kompetanse og god styring med produksjonen, sier Drotningsvik.

Viktig med tiltak mot Listeria

Mattilsynets avdelinger i region øst tok Listeria-prøver hos 37 rakfiskprodusenter i Vestfold og Telemark, Innlandet og deler av Viken. Det ble gjort funn i fire virksomheter.

- De fire virksomhetene håndterte dette tilfredsstillende, og blir også fulgt opp videre av Mattilsynet. Samtidig understreker funnene at det er viktig at rakfiskprodusenter har effektive rutiner for overvåking av Listeria, sier Drotningsvik.

Positiv utvikling

Mattilsynet gjennomførte lignende tilsynskampanjer i 2010 og 2016.

- Når vi sammenligner resultatene fra de tidligere kampanjene, ser vi en positiv utvikling i bransjen ved at flere følger regelverket, avslutter Drotningsvik.

Les rapporten